Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 30.03: Videreføring av lokal forskrift om utvidet karantenebestemmelse, Tjeldsund kommune

Videreføring av lokal forskrift om utvidet karantenebestemmelse, Tjeldsund kommune 30.03.2020

Kommunelegen viderefører sitt vedtak av 16. mars, videreført 23 mars og 30 mars om utvidede karantenebestemmelser:

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Tjeldsund kommune 23. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav c

§ 1.Forskriftens formål

Forskriftens formål er å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper samt bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Tjeldsund kommune.

§ 3.Definisjoner

Med luftveissymptomer menes hoste, sår hals, feber og pustevansker.

Med kollektivtransport menes blant annet flybuss, rutebuss, hurtigbåt, ferge og andre transportmidler som ikke er private transportmidler.

Med sårbare grupper menes eldre over 65 år, voksne med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

§ 4.Besøk til sårbare grupper

Det er generelt besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg i Tjeldsund kommune. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner. Besøk må da skje etter avtale med institusjonens enhetsleder, og da med særlige smitteverntiltak.

§ 5.Karantene

Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) bør unngå å oppsøke offentlige steder eller butikker og skal etterleve nasjonale myndigheters gjeldende karanteneregler.

Innbyggere i Tjeldsund kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. Arbeidsgivere har ansvar for å ivareta egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i Tjeldsund.

Alle som ankommer Tjeldsund etter reiser i utlandet eller fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Tjeldsund kommune

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarantene, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

§ 6. Unntak fra denne lokale forskriftens karantenekrav:

 • Transittopphold på flyhavn i områdene i 3 ledd regnes ikke som opphold i området.
 • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i 3 ledd.
 • Fører og personell av vare- og passasjertransport. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 • Samtidig rullering av arbeidsstyrken der arbeidsplassen kan oppfattes til å være karantenested, og der råd om 1 meters avstand uten smittevern kan følges.
 • Ansatte i arbeid med pasientnært arbeid etter vurdering og vedtak av kommunelegen
 • Renholdspersonell etter vurdering og vedtak av kommunelegen
 • Ledelse av virksomheter som er listet etter DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner

 

Nasjonale regler og føringer for karantene og isolasjon ved sykdom har forrang framfor denne lokale forskrift

 

 

§ 7.Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere bør sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra skal vektlegge virksomhetens egenart og hvorvidt kritiske funksjoner for liv og helse rammes. Møtevirksomhet, kurs og seminarer med fysisk tilstedeværelse bør begrenses mest mulig, med mindre det er strengt nødvendig.  Elektroniske løsninger bør benyttes som alternativ der det er tilgjengelig.

§ 8.Ansvar

Tjeldsund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9.Ikrafttredelse og varighet

Forskriften er truffet av kommuneoverlegen i Tjeldsund kommune. Forskriften trer i kraft straks med tilbakevirkende kraft for karantenebestemmelsene i § 7 andre ledd fra og med 16. mars 2020, og gjelder inntil videre

Bakgrunn for vedtaket:

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep." 

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. 

 

Begrunnelse 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. 

 

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet: “Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.  Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.” 

 

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. 

 

Vår region er definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket. Kommuneoverlegen og kriseledelsen ser det som avgjørende å fortsatt redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen er preget av lange avstander og ustabile værforhold, og kritiske samfunnsfunksjoner, herunder ambulansetjenster og sykehus, vil være ekstra utsatt her ved en omfattende epidemi. Vi anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. 

Presisering av det såkalte «hytteforbudet». 28.03.2020

Tjeldsund kommune har funnet det nødvendig å foreta en lokal presisering av hva § 5 i sentral forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 med senere endring – det såkalte «hytteforbudet» -  skal omfatte.

Kommuneoverlegen har i denne sammenhengen fattet følgende vedtak i dag 28.03.2020:

 

 1. Med begrepet «fritidseiendom» i overliggende forskrifter - nr 294 av 15. mars 2020 og nr. 355 av 19. mars 2020 – skal i Tjeldsund kommune også forstås:
 • Campingvogner, herunder også såkalte husvogner og mikrohus, bobiler og lignende med og uten spikertelt som står parkert og kan eller blir benyttet som fritidsbolig uavhengig av hvor disse står plassert.
 • Sekundærbolig eller andre typer bygninger som ikke er registret som eiers bostedsadresse og som brukes til overnatting.
 • Opphold på hytter eller campingvogner er ikke tillatt for innbyggere med bostedsadresse utenfor Tjeldsund kommune
 • Spesielle forhold knyttet til liv og helse som ikke tilsidesetter den generelle hensikten med opprinnelig forskrift av 15. mars 2020, kan gis dispensasjon, men etter egen søknad sendt post@tjeldsund.kommune.no

 

 1. Punkt 1 over innebærer at det ikke er tillatt med overnatting på campingvogner, bobiler, hytter og hytter for utleie, spikertelt og liknende installasjoner med mulighet for overnatting. Dette inkluderer liknende anlegg som privat andelslag, felles oppstilling med mer, der disse har felles sanitæranlegg (toalett, dusj, tømmested for toaletter og avfall) eller oppholdsrom.

Opphold på hytter eller campingvogner uten felles sanitæranlegg/privat eiendom er tillatt for innbyggere i Tjeldsund kommune.

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

 

 1. Vedtaket begrunnes i følgende:
 • Hensynet til å kunne ivareta forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, da særlig med tanke på legevakt, for dens innbyggere
 • Hensynet til å redusere risikoen for smitte.

 

 1. Kommunelegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-2 er tiltaket besluttet av kommunelegen og hjemlet i § 4-1 gjengitt over.

Vedtaket gjelder fra søndag 29.03.20 med én ukes varighet. Ny vurdering for eventuell forlengelse av vedtaket ytterligere 7 dager vil gjøres innen 05.04.20 

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

Hele vedtaket og bakgrunn for dette finner du her.

 

Beredskapsledelsen

Nye tiltak for å hindre spredning av Covid-19 for reisende sør for Dovre. 15.03.2020

Oppdatert 15.03.2020

Nye tiltak for å hindre spredning av Covid-19 for reisende sør for Dovre.

Kriseledelsen har besluttet at vi i likhet med kommuner i Lofoten, Vesterålen og Tromsø m.fl. innfører karantenepåbud for reisende fra kommuner og fylker sør for Dovre. Dette har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars 2020. Vedtaket gjør unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell.

 

Brudd på karantene kan føre til bøter eller fengsel

Kriseledelsen vil også anmode alle om å ta karantene bestemmelsene høyst alvorlig og minne på om at brudd på karantene bestemmelser er straffbart og kan straffes med bøter og inntil 2 års fengsel.

De nye og strenge kravene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil 2 års fengsel.

 

Gi turistene informasjon

Kriseledelsen ber de som jobber i forhold til turisme med besøk og overnatting av mennesker på reise fra andre land om å være særdeles bevisst på disse bestemmelsene. Herunder eksempelvis Airbnb, camping, hotell etc.

Informasjon på hjemmesidene til helsedirektoratet. Er du i tvil ta kontakt med  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

 

Informasjon på engelsk, FHI;

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon avdeling for psykisk helse og rus.

Psykisk helse- og rustjeneste i Tjeldsund har endret sine rutiner som følge av det pågående Koronautbruddet.

Dette medfører mindre oppsøkende virksomhet. De ansatte bruker i større grad telefon og videosamtale for å opprettholde kontakten med brukere.

 

Vi vet at enkelte kan oppleve denne tiden som noe tung. Noen vil kunne slite mer enn andre.

Trenger du noen å snakke med? Våre ansatte er tilgjengelige alle hverdager mellom kl 0900 – 1500 på telefon 908 72 284.

 

Informasjon fra ETS Fysioterapi 24.03.2020

For å begrense smitte har Helsedirektoratet bestemt at alle fysioterapivirksomheter må stenge og all fysioterapibehandling stoppes fra og med i dag 16.mars og fram til 26.mars (med mulighet for forlengelse)..  Dette gjelder både kommunefysioterapeutene i hjemmebasert tjeneste og ETS fysioterapi.

Det skal imidlertid sikres at akuttpasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette omfatter pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom som f.eks nyopererte pasienter, nytilkomne slag/hjerneblødninger og pasienter med behov for lungefysio. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. Har du spørsmål, eller er innenfor gruppen som har behov for akutt behandling, ta kontakt!

 

ETS fysioterapi har ÅPENT for videokonsultasjoner.

 Etter fullt kjør forrige uke har vi fått god erfaring med bruk av videokonsultasjoner med bank ID pålogging for sikker løsning.

Vi åpner nå opp for at du kan booke ny konsultasjon foreløpig pr SMS på mob nr 92679099.

 Har du behov for oppfølging i rehabilitering/opptrening, etter operasjon eller skade lager i program til DEG og instruerer pr video.

 Har du hjemmekontor og sliter med nakke, skulder og armsmerter gjør vi også vurdering og tilrettelegging av DIN arbeidsplass pr video.

 Ordningen er godkjent av HELFO med vanlig egenandel og frikort 2.

 

Linda Nordahl Hartviksen , Kommunefysioterapeut Tjeldsund kommune   +47 91545033

Maritha Haukebøe, Kommunefysioterapeut Tjeldsund kommune  +47 95823004

Geir Pettersen, ETS Fysioterapi +4799279308

Koronatelefon for barn og unge

Koronatelefon.PNG

Første smittetilfelle er bekreftet i Tjeldsund kommune 17.03.2020

Situasjonen er under kontroll og fulgt opp forskriftsmessig. Kommunen oppfordrer alle til og følge karantenebestemmelsene.

Kontakt: kommuneoverlege Nadezda Wessel

 
Skrevet 17.03.2020
 

Rådhuset på Evenskjer stenges for besøkende fra og med 18.03.2020

Rådhuset på Evenskjer stenges for besøkende fra og med i 18.03 kl 08:00.

Det vil fortsett være ansatte her, og det kan avtales møte ved behov.

Ring sentralbordet på 770 89500

Informasjon til foresatte og ansatte i barnehager og skoler 12.03.2020

Skrevet 12.03.2020

Helsedirektoratet har i dag vedtatt omfattende tiltak for å hindre spreding av Covid-19 (coronavirus) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.
Dette gjelder alle:


• Barnehager
• Barneskoler
• Ungdomsskoler
• Videregående skoler
• Universiteter og høyskoler
• Andre utdanningsinstitusjoner


Det gis et omsorgstilbud i barnehager og på 1.-4.trinn i skoler for barn av nøkkelpersonell i forhold til følgende gruppe:
• Styring og kriseledelse
• Forsvar
• Lov og orden
• Helse og omsorg
• Redningstjeneste
• IKT-sikkerhet i sivil sektor
• Natur og miljø
• Forsyningssikkerhet
• Vann og avløp
• Finansielle tjenester
• Kraftforsyning
• Elektroniske kommunikasjonstjenester
• Transport
• Satellittbaserte tjenester
• Apotekene


Oppmøte i barnehagen og på skolen må meldes inn til styrer og rektor. Dette for at det skal være mulig å planlegge driften. I denne perioden vil det ikke være felles måltid der det blir smurt mat i barnegruppa/elevgruppa. Barn i barnehagen og elever på skolen må ha med seg matpakke for den tiden de skal være der.

Omsorgstilbud gis også til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage eller skole er stengt. Foresatte tar kontakt med styrer eller rektor for å avklare tilbudet for sitt barn.
Regjeringen har i dag iverksatt den sterkeste og mest inngripende tiltak i Norge i fredstid. Dette gjøres for å prøve å hindre smittespredning. Alle oppfordres solidarisk til å følge de rådene som blir gitt fra nasjonale myndigheter. Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på hjemmesiden til Tjeldsund kommune. Dere oppfordres til å følge med på denne.


Personalet i barnehager og skoler har de siste dagene arbeidet med å forberede seg for en eventuell stenging av barnehager og skoler. Det vises til vedlagt oversikt over hvordan skolene har planlagt å opprettholde undervisningen fremover. Lærerne vil være tilgjengelig for veilending via telefon, epost, Skype og Teams. Skooler og Office 365 brukes aktivt til å gi oppdatert informasjon og planer for opplæring for den enkelte klasse/elev. Kontaktlærere kan være behjelpelig hvis elever mangler bøker og utstyr på skolen. Stenging av skolene gir oss mulighet til å prøve ut de digitale verktøyene og plattformene som skolene har tatt i bruk. Lærerne er positive til å støtte elevene i opplæringen via disse i den neste tiden.


Spørsmål vedrørende stenging av barnehage og skoler kan rettes til enhetsleder i barnehage eller skole. Se vedlagt liste for kontakopplysninger.


De neste uken kan bli utfordrende for barn og foresatte når alle barnehager, skoler og fritidstilbud er stengt. Vi håper at dere som familier får noen fine dager sammen, i forbindelse med den dugnaden vi er nødt til å ta i fellesskap.

 

Kontaktinformasjon enhetsledere:


Ramsund skole
Ketil Edvardsen
Ketil.Edvardsen@tjeldsund.kommune.no
90606943


Ramsund barnehage
Marit Pettersen
Marit.Pettersen@tjeldsund.kommune.no
91152127/48025299


Kanutten barnehage
Trude Heimgård
Trude.Heimgård@tjeldsund.kommune.no
46887496/95756789


Markománák
Trine Eriksen
trine@vardobaiki.no


Evenskjer barnehage
Astrid Pia Stensaker
Astrid.Stensaker@tjeldsund.kommune.no
77089480/91352209


Skånland skole
Tor Einar Fagereng
Tor-Einar.Fagereng@tjeldsund.kommune.no
91737566


Kongsvik skole
Gro Hege Markussen
Gro.Markussen@tjeldsund.kommune.no
98836463


Kongsvik barnehage
Solveig Rinaldo
Solveig.Rinaldo@tjeldsund.kommune.no
94171009/90526525


Sandstrand oppvekstsenter
May Lill Kornbakk
Vigdis Hågensen
May.Kornbakk@tjeldsund.kommune.no 99796996
Vigids.Hagensen@tjeldsund.kommune.no 97040966


Ressan barnehage
Solbjørg Borgan
Solbjørg.Borgan@tjeldsund.kommune.no
41218380


Grov skole
Vanja Elvenes
Anne-Helen Bendiktsen
Vanja.Elvenes@tjeldsund.kommune.no 91782956
Anne.Bendiktsen@tjeldsund.kommune.no 91796224


Enhet forebygging:
Forebyggende helse og barnevern
Trude Hagland
Trude.Hagland@tjeldsund.kommune.no
90489353


Minner på om slagordet til kommunen vår «Sammen for hverandre».

 

H sGL ynBf 3QAAAAAElFTkSuQmCC

Her finner du skjema for å søke om omsorgstilbud for barn av foresatte med samfunnskritisk funksjon 

Betaling av barnehage og plass på skolefritidsordning

Viser til oppslag hvor Barne og familieministeren slår fast at kommunene ikke kan ta betalt når det ikke gis et tilbud.

I forbindelse med dette har flere lurt på hva de skal gjøre med fakturaene for mars som er kommet ut.  Noen har betalt denne og noen har avventet.

Koronakrisa og stenging av barnehager og skoler er kommet brått på oss alle og vi trenger litt tid på å finne ut av ting.

Vi ber dere derfor om å betale den regninga dere har fått for mars, så vil vi rette opp etter hvert når situasjonen er avklart.

Hvem har rett til omsorgstilbud i barnehager og skoler? 15.03.2020

Skrevet 15.03.2020

I går gikk både statsministeren og næringsministeren ut i media og gav føringer for hvilke foreldre som skal få rett til omsorgstilbud i barnehager og skoler for nøkkelpersonell. De nye presiseringene er tatt opp med beredskapsledelsen.

 

Informasjon om hvem som skal få omsorgstilbud finner dere på følgende lenker:

 

I presiseringen kommer det frem at bedriftene må gjøre en vurdering på hvilke ansatte innenfor de 15 samfunnskritiske områdene som regnes som kritisk personell/nøkkelpersonell. Det er ikke tilstrekkelig at de arbeider innenfor næringen. Hvis det blir problemer i forhold til dette, så får vi rette en henvendelse til eventuell bedrift.

 

Der barnet har to foresatte, og bare den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, kan de ikke benytte seg av tilbudet. Om den andre (som ikke har samfunnskritisk funksjon) har hjemmekontor eller ikke spiller i denne sammenheng ingen rolle.

Har begge foreldrene samfunnskritisk funksjon kan de benytte tilbudet, selv om en av foreldrene har hjemmekontor.

Hjemmekontor spiller således ingen rolle i fortolkningen.

Kirkekontoret stenger dørene for besøk 18.03.2020

Skrevet 18.03.2020

Kirkekontoret stenger dørene for besøk. Vi er på jobb, og svarer på henvendelser pr telefon og epost som vanlig. Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. Alle gudstjenester til og med Palmesøndag er avlyst. Det samme gjelder for konfirmantundervisning, korøvelser og annen aktivitet. Dette vil gjelde så lenge skolene holder stengt. Konfirmasjonene er utsatt til over sommerferien, sokneprestene har kontakt med konfirmantene og deres foresatte med direkte informasjon rundt dette. Vi kommer tilbake med nye datoer for konfirmasjon etter hvert som det blir klart.

 

Begravelser avvikles, men kun med de nærmeste pårørende tilstede, slik prosten har informert om i Harstad Tidende. Barnedåp og vielser kan gjennomføres etter nærmere avtale.

 

Informasjon legges fortløpende ut på vår Facebook-gruppe «Menighetene i Tjeldsund». Følg oss gjerne der.

Råd til ansatte - inkludert reiseråd Oppdatert 14.03.2020

Tjeldsund kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet

 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

  Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

  Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

  Reiser

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

  Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

 • Oppdatering 14. mars 2020

 

Nye regler gjelder for reisende fra andre land enn Sverige og Finland. Se forskrift om karantene på lovdata.noDet betyr at følgende informasjon fra tidligere nyhetssak ikke gjelder lengre: 

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Les vedtak om karantene etter reiser utenfor Norden

Se informasjon fra UD om reiser for koronavirus

       

Besøksstopp på våre institusjoner fra 12.03.2020

Skrevet 12.03.2020

Beredskapsgruppen i Tjeldsund kommune har besluttet at alle kommunens sykehjem, omsorgssentre, aldershjem og døgnbemannede boliger er stengt for besøkende fra og med i dag.
 

Tiltak i skoler og barnehager 12.03.2020

12.03.2020

Fra klokken 18:00 i dag vil skoler og barnehager stenge, med unntak for barn som har foresatte i nøkkelroller i kommunen. Det arbeides nå med å gi ut mer informasjon til foresatte i skoler og barnehager, og disse vil komme i løpet av kvelden.ående skole for 9.trinn i neste uke er avlyst.

 

 

Tiltak idrettshaller

12.03.2020

Alle idrettshaller holder stengt inntil videre.

ETS Medisinske senter

Kjære brukere av ETS Medisinske Senter!

Grunnet Corona pandemien, ser vi oss nødt til å endre på rutiner ved legesenteret fremover.
Dette for å holde smittespredningen nede!

Vi har stor pågang på telefonen og beklager ventetiden når dere ringer.

Vi ber om at INGEN MØTER DIREKTE på legesenteret uten timeavtale dersom:

1. Du har luftveissymptomer.
2. Du har vært i utlandet siste 14 dager.
3. Du har vært i nærkontakt med personer som har punkt 1. eller 2.

I tillegg ber vi om at de av dere som har vanlige timer, avbestiller denne om dere er innenfor disse punktene.

Vi beklager bryderiet dette medfører, men vi må beskytte våre svakeste og håper på forståelse for dette!

Vi minner om viktigheten av gode vaner for forebygging av smitte:

Håndvask
Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner
Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Samtidig ønsker vi å takke for all positiv tilbakemelding vi får fra dere i denne utfordrende tiden.

Mvh fra oss alle på ETS Medisinske Senter!

 

I forbindelse med Covid-19 (Koronavirus) er det en del prøvetaking av pasienter i henhold til retningslinjer fra FHI som blir tatt utenfor legekontoret. Dette gjøres for å skjerme andre pasienter og begrense videre smitte.
Vi opplever at det i forbindelse med prøvetaking blir filmet/tatt bilder som blir delt i sosiale medier av forbipasserende.
Vi håper at alle bidrar til å vise hensyn til sine medmennesker i den situasjonen vi befinner oss i nå og ikke bruker sosiale medier på en slik måte.

 

Ets Medisinske senter har iverksatt sine rutiner for tiltak når det gjelder mottak og behandling av syke pasienter med mistanke om koronavirus, samt at de har utsyr for dette på plass.

VIKTIG! Har du influensalignende symptomer, så ta kontakt med lege pr. telefon først og få direktiver for hvordan du skal håndtere akkurat din situasjon.

Hva gjør du hvis du mistenker du er syk med det nye koronaviruset?

Det viktige er at du i første omgang ikke møter opp på legekontoret dersom du har influensasymptomer, men tar kontakt via telefon, og får deretter veiledning for hva du skal gjøre ut fra din situasjon.

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din/lokalt legekontor
 • dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Tjeldsund kommune forholder seg til rådene fra folkehelseinstituttet og oppdaterer våre nettsider ved ny informasjon.

Her finner du informasjon om koronaviruset (nettsidene til Folkehelseinstituttet);

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Lag og foreninger - anbefalinger vedr. Korona - oppdatert 30.03.2020

Oppdatert 30.03.2020

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19.

Fra 11.03.2020 har Helsedirektoratet anbefalt at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses. Ved arrangementer og samlinger med mer enn 100 deltakere anbefaler Helsedirektoratet at kommunen vurderer risiko for smitteoverføring:

Fra 12.03.2020 har Helsedirektoratet vedtatt møteforbud og stenging av virksomheter. Regjeringen har vedtatt at tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020. Vedtaket gjelder blant annet kulturarrangementer og idrettsarrangementer.

Les mer her

Frivillighetssentralen og folkebibliotekene stenger fra i dag 12.03.2020

Frivillighetssentralen og folkebibliotekene stenger fra i dag.

Med henvisning til nylig avholdt pressekonferanse om nasjonale tiltak for å begrense og stoppe coronaviruset så stenges bibliotekene og Frivillighetssentralen for besøkende fra og med i dag. Stengingen gjelder inntil videre.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud oppdatert 30.03.2020

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Helsestasjon og jordmortjeneste drives med lavdrift - oppdatert 30.03.2020

Mandag 30.03.2020

Helsestasjonen driftes med lavdrift. Det vil si at vi gjennomfører konsultasjoner, etter helsestasjonsprogrammet,  for barn som er yngre enn 7 uker, samt konsultasjoner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Barn med spesielle behov vil også bli prioritert.

Jordmor gjennomfører konsultasjoner med gravide som normalt så langt dette lar seg gjøre.

 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon og er behjelpelig med å svare på eventuelle spørsmål.

Vi ønsker ikke at besøkende møter opp på helsestasjonen uten timeavtale

Kontakt oss på telefon 770 89540

 

Lavdriften gjelder i første omgang til og med 14.04.20

 

 

Renovasjon - HRS og tiltak for å sikre samfunnskritiske funksjoner

Deler av HRS sin virksomhet er å regne som samfunnskritiske funksjoner – dette gjelder blant annet innsamling og behandling av avfall.

For å opprettholde denne samfunnstjenesten med innsamling av avfall og videre håndtering av avfallet, har HRS forutenom interne tiltak som hjemmekontor og økt smitteberedskap, truffet følgende tiltak:

Fra mandag 16.3 og i første omgang i to uker fremover stenges miljøstasjonene (også Moan miljøpark) og HRS’ anlegg for levering av avfall.

Dette for på en best mulig måte å sikre våre sjåfører og produksjonsansatte slik at vi kan gjennomføre innsamling av avfall som normalt.

Videre informasjon om renovasjon/husholdningsrenovasjon vil bli gitt til innbyggerne via sms, www.hrs.no og lokalpressen.

Informasjon fra NAV

Tjenester

Aktuelt

Reinsdyr på beite

Beitekrisen i reindriftsnæringen

Det er svært vanskelige beiteforhold for rein i både Troms og Finnmark denne vinteren. De vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder t...