Hvordan beregnes gebyret for vann og avløp?

Ettersom vann og avløp er såkalt «selvfinansierende områder», så skal de kostnadene kommunen har på henholdsvis vann og avløpssektoren, belastes abonnentene.

Grunnlaget er derfor at gebyrene skal reflektere hva det koster å levere vann og avløp som kommunale tjenester - ikke mer og ikke mindre.

Hvem bestemmer størrelsen på huset/hytta?

Størrelsen bestemmes ut ifra bruksareal som kommunen henter fra eiendomsregisteret Matrikkelen.

Hvorfor er prisen så mye endret fra i fjor?

Årsaken ligger i at to tidligere kommuner med to ulike praksiser nå har blitt til èn.

I 2020 videreførte vi gebyrer for vann og avløp slik de var i de to tidligere kommunene.

Gebyrene for den nye og sammenslåtte kommunen er fra 2021 like for alle abonnenter.

Dette vil si at noen abonnenter vil merke en økning, mens andre vil merke at gebyret går noe ned. I praksis er det abonnenter i tidligere Tjeldsund kommune som vil oppleve høyere gebyrer.  Dette  er fordi det var halvparten så mange abonnenter i tidligere Skånland som i tidligere Tjeldsund, samt at kostnadsnivået i tidligere Skånland kommune var høyere.

Gebyrgrunnlagene var med andre ord ulike i de to tidligere kommunene, og dette viser seg nå når alle abonnenter skal gebyrlegges på samme grunnlag.

Kan jeg få montert vannmåler?

Ja. Alle har krav på å kunne få montert vannmåler.

Blir det rimeligere hvis jeg monterer vannmåler? Jeg bor alene i et stort hus.

Nei, det er ingen automatikk i at installasjon av vannmåler medfører lavere kostnader.

De kostnadene kommunen har til å drifte vann og avløp, kategoriseres i to ulike typer; de faste og de variable.

De faste kostnadene gjenspeiler i all hovedsak det det koster å drive vannforsynings- og avløpssektoren uavhengig av hvor mange abonnenter vi har, mens de variable kostnadene er de som varierer ut fra stipulert/målt forbruk.

De som har vannmåler installert, vil ha to gebyrer – et fast og et variabelt som avhenger av hvor mye vann de forbruker. De som ikke har vannmåler betaler etter stipulert forbruk som beregnes etter størrelsen på boligen.

Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet gebyrene basert på at fordelingen faste- og variable kostnader er som følger:

Vann: De faste kostnader representerer 88% av det totale bildet, mens de variable representerer 12%.
Avløp: De faste kostnader representerer 87% av det totale bildet, mens de variable representerer 13%.

Kan jeg få fritidsrenovasjon på hytta ved Skoddebergvannet?

Ikke enda. Moloker er på tur og settes opp rundt i kommunen (gamle Skånland) og når det er klart vil alle fritidsboliger i hele den nye kommunen ha fritidsrenovasjon.

Hvis jeg ikke får søppelboks – hvor kan jeg levere søppel?

Det skal leveres til utplasserte Moloker i nærområdet. Informasjon om hvor disse blir plasserte, vil komme når HRS har gjennomført dette «utplasseringsprosjektet».

Hytta ligger langt til fjells – uten bilvei – må jeg betale renovasjon?

Når det er plassert ut Moloker for den delen av kommunen hytten din ligger i og som er ment å tjene som oppsamling for dette området, må det betales hytterenovasjon.

Søppelboksen er knust – hvem kan jeg kontakte for å få ny og hva koster det?

Ta kontakt med kommunen, så kjøres det ut ny og gratis dunk.

Hvor får jeg poser til matavfall?

Dersom det er lite poser igjen på rullen, festes en pose på matavfallsdunken ved neste tømming så legger de igjen en ny rull.

Kan jeg kompostere selv?

Ja, du kan kompostere selv.

Du kan som abonnent inngå avtale med kommunen om behandling av eget våtorganisk avfall på egen eiendom, etter gitte utfyllende retningslinjer.

Det er alltid en forutsetning at håndteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Det må dokumenteres og beskrives før avtale kan inngås.

Avtale med kommunen om behandling av eget våtorganiske avfall vil føre til reduksjon i avfallsgebyret.

Vi legger her til at det skal utarbeides et felles regelverk for hjemmekompostering for hele HRS-området – dette er ikke på plass enda.

Kan jeg få fritak for renovasjonsavgiften? Huset står ubebodd.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk, eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårs bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Bebygd eiendom som har stått ubebodd sammenhengende i 6 mnd eller mer kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Må jeg sortere avfallet?

Ja, alle er ansvarlige for å tilse at sortering gjennomføres.

 

Fritidsrenovasjon

For mer informasjon, og svar på spørsmål om fritidsrenovasjon, se HER

Hvem kan jeg kontakte hvis septiktanken er full?

Send e-post til Tjeldsund kommune – post@tjeldsund.kommune.no. Denne vil bli håndtert fortløpende.

I akutte tilfeller kan du ringe vårt sentralbord på 77089500.

Hvem tømmer septik/slam?

Tjeldsund kommune kjøper denne tjenesten av firmaet Stoklands AS.

Når blir septiktanken tømt?

Normal frekvens er hvert 2. år for bolig.  Det kan foreligge spesielle tilfeller som tilsier hyppigere eller lavere frekvens. Gebyret skal gjenspeile frekvensen.

Hvordan varsles septiktømming?

Det sendes ut varsel pr post eller sms til alle registrerte husstander før oppstart av tømmerute.

Når var det feid sist?

Dersom du ikke vet når tid det sist var feid, kan du kontakte kommunen. Send e-post til Tjeldsund kommune – post@tjeldsund.kommune.no. Merk denne «Feiing». Denne vil bli håndtert fortløpende.

Jeg feier selv – hvorfor må jeg betale?

Det er et krav om at det skal gjennomføres offentlig feiing i alle bygninger/hus som har tilkoblet pipe.

Får jeg feid pipa på min fritidsbolig?

All feiing av fritidsboliger skjer etter behov. Lovpålagt feiing av fritidsboliger er planlagt med oppstart i 2021. Feiefrekvens vil bli satt av feier etter første besøk. Tjeldsund kommune kjøper feiertjenesten fra Harstad kommune.