Foreldrebetaling for barnehage

Pris for full plass i barnehage:
For priser, se gebyrregulativet

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Hvordan søke?

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjøres i foresattportalen https://barnehage.visma.no/tjeldsund

 

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid til kommunen. For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. Husk at du må søke på nytt før oppstart av neste barnehageår om det er fortsatt behov for redusert foreldrebetaling.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet er folkeregistrert adresse legges til grunn.

Hvem kan søke?

Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til husholdningen, kan du/dere få redusert foreldrebetaling. Dette gjelder bårde kommunale og private barnehager. 

Familier med lav inntekt og barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 
Fra 1.august 2023 er inntektsgresen 614 590 kr.