Serveringsbevilling

Den som ønsker å drive et serveringssted, må først søke om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum.

Bevillingshaver er den som har det økonomiske ansvaret for virksomheten. Bevillingshaver kan være en fysisk eller en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap.

Et serveringssted er et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på serveringssteder er restaurant, kafé, konditori, overnattingssted med frokostservering, gatekjøkken (også der serveringen foregår gjennom luke i vegg), pub. Grensen mellom bevillingspliktig gatekjøkken og bevillingsfri kiosk trekkes ved alminnelige kioskvarer. Gratis servering krever ikke serveringsbevilling.


Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Søknader behandles fortløpende. I henhold til serveringsloven skal kommunen ta stilling til bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager med mindre særlige grunner foreligger.

Vilkår
Fra 01.01.2007 gjelder en melde- og registreringsplikt til Mattilsynet. Plikten til å gi melding er generell og gjelder alle typer virksomheter, både av kortvarig og permanent karakter. Eget skjema fås ved henvendelse til Mattilsynet. Søker er selv ansvarlig for å melde fra til Mattilsynet.

En har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold av ”politimessige hensyn” som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Serveringsstedet skal ha en styrer med stedfortreder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.Det stilles krav til vandel for personer tilknyttet virksomheten.

Krav til dokumentasjon
Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer. Skatteattest for den som søker bevilling.


Klage
Kommunens vedtak etter serveringsloven kan påklages til fylkesmannen.
Klagen sendes til kommunen.

Hjemmel
Lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet  (serveringsloven), kap. 2 ”Tillatelse til å etablere serveringssted”

Viktige bestemmelser
Den som får bevilling må forholde seg til:

 

Skjenkebevilling - enkeltanledning

 Det finnes tre typer skjenkebevilling for enkeltanledninger:

  1. Ambulerende bevilling (deltakere i sluttet selskap)
  2. Alminnelig bevilling for enkelt åpent arrangement 1-6 dager.
  3. Alminnelig bevilling for enkelt åpent arrangement utover 6 dager
Ambulerende skjenkebevilling:
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til deltakere i sluttet selskap i forbindelse med arrangementer som jubileum, bryllup m.v.
Det er opprettet 20 ambulerende bevillinger som ikke knyttes til en bestemt person eller skjenkested for utøvelse på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking av deltakere i sluttet selskap.
 
Alminnelig skjenkebevilling (1 – 6 dager):
Skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3  for et enkelt åpent (offentlig) arrangement på 1 – 6 dager som for eksempel konserter, teater, studentuke, festivaler m.v.
 
Alminnelig skjenkebevilling (utover 6 dager):
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3  for et enkelt åpent (offentlig) arrangement utover 6 dager, som for eksempel konserter, teater, studentuke, festivaler m.v. Arrangement utover 6 dager må politisk behandles.
 
Målgruppe
Åpne eller lukka arrangement der det skal serveres alkohol må ha en ansvarlig bevillingshaver for arrangementet. Dette må være en person og ikke et firma e.l.
 
Søknadsfrist
Søknad om ambulerende skjenkebevilling for deltakere i sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement på 1 – 6 dager bør være kommunen i hende senest 2 uker før arrangementet. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement utover 6 dager må være kommunen i hende 1 ½ måned før arrangementet pga. at søknaden skal behandles politisk.
 
Søknadsskjema
Ambulerende skjenkebevilling/Alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning. Skjema finner du her

Vilkår
Ved søknad om ambulerende skjenkebevilling/alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning, er det en forutsetning at skjenkestedet er godkjent av bygningsmyndighetene og av Mattilsynet.
For å få skjenkebevilling for gruppe 2 (hovedsaklig vin), må en også ha bevilling for gruppe 1 (hovedsaklig øl) og for å få skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin), må en ha bevilling for gruppe 1 og 2.
  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som inneholder mellom 22 og 60 vol.% alkohol.
Krav til dokumentasjon
Søknadsskjemaet må være riktig utfylt med fullstendige opplysninger (type bevilling, ansvarlig bevillingshaver, fødselsnummer, arrangement, tid og sted). Ved uteservering i telt el. l. må kartskisse legges ved.
 
Annen informasjon
Saksgang: Etter mottagelse av søknad om ambulerende skjenkebevilling eller alminnelig skjenkebevilling for 1 – 6 dager blir søknaden oversendt til politiet til uttalelse om arrangementet og om vandel for ansvarlig bevillingshaver. Etter tilbakemelding fra politiet blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader om alminnelig skjenkebevilling utover 6 dager blir også sendt politiet til uttale og etter tilbakemelding derfra blir det framlagt sak til politisk behandling.
Bevillingsgebyr: Skjenkeavgiften for ambulerende skjenkebevilling til deltakere i sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement på 1 – 6 dager er fastsatt til kr 250,- pr. gang – og skal betales omgående når giro er mottatt. Bevillingsgebyret for alminnelig skjenkebevilling for et åpent arrangement utover 6 dager fastsettes i henhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk og er minimum kr 3.500,- pr. år.
 
Ansvarlig bevillingshaver har ansvar for at:
- skjenking av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.
- innvilget skjenketid overholdes.
-skjenking av øl i kl. B, C og D og vin ikke skjer til personer som er under 18 år og at brennevin ikke skjenkes til personer som er under 20 år.
 
Skjenketider:
Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 0800 til kl. 0300.Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 1300 til kl. 0100 (maksimaltider, men avhenger av vedtak).
 
Annet:
  • Kommunen gjør oppmerksom på at innkjøp av alkoholholdig drikk skal foregå fra utsalgssteder med bevilling for salg av øl, eller fra Vinmonopolets steder.
  • Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.
  • Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.
 
Klage
Vedtak kan i henhold til alkoholloven påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottak av vedtaket. Eventuell klage skal sendes kommunen.
 
 
Hjemmel
Alkoholloven av 2. juni 1989 med endring av 17. desember 2004 og forskrift av 8. juni 2005 gitt med hjemmel i loven.
 
 

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tjeldsund kommune vedtatt av kommunestyret 22.02.23

Spørsmål?

Ta kontakt med:
Yvonne K. Elvebakk, rådgiver 
Telefon: 475 10 742 
Send oss en e-post