Dans

Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Kulturskolen gir opplæring i ulike danseformer som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film.

Sentrale dansefag i kulturskolen er klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, tradisjonsdans og urbane dansestiler. Viktige handlinger i faget er å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. Kulturskolen har en målsetting om å bygge opp et bredt dansetilbud. Tilbudene skal ha tydelig struktur, progresjon og læringsprofil slik at det er rom både for de som bare vil danse litt og for de som vil danse mye og satse videre. Tilbudet innafor disse sjangere vil variere alt etter hvilken lærerressurs kulturskolen har tilgjengelig.

I arbeidet med dans i kulturskolen vil prosessen være like viktig som resultatet. Det er viktig med en god mestringskultur der en har tydelige mål og ambisjoner, men likevel legger vekt på medbestemmelse og eierskap, samarbeid og det å gjøre hverandre gode. Dansefaget er en viktig arena for sosiale møter, nære relasjoner og vennskap.

Dansens betydning for menneske og samfunn
Dans er en del av vår menneskelighet. Hos barn er dans til stede som en intuitiv uttrykksmåte helt fra fødselen av. Det er viktig at denne medfødte evnen til å uttrykke seg med bevegelse, stimuleres videre i oppveksten. Å oppleve, utøve og skape dans vil kunne gi et positivt bidrag til elevens fysiske, emosjonelle, sosiale og intellektuelle utvikling.

Dans kan stimulere til kreativitet, utfoldelse og mestring og bidra til en positiv holdning til egen kropp og til dannelse og identitetsutvikling.

Videre kan dansen styrke viktige livskompetanser som mot, disiplin, trygghet, tillit, samhandling og samarbeid. Ikke minst kan dansen stimulere personlig danseglede og livsglede.

Gjennom arbeidet med dans skal elevene

 • mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart
 • anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel
 • oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner og uttrykksmuligheter
 • utvikle kritisk tenkning, disiplin og samarbeid
 • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i dans
 • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Trommer

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 10 år, men vurderes individuelt.

Det gis undervisning til nybegynnere og viderekommende på standard femtrommers trommesett / slagverk.

Undervisningen belager seg på opplæring i en bred variasjon taktarter, sjangre og teknikker, samt det å lese og skrive trommenotasjon.

Sang

Alder
Nedre aldersgrense for vokal-undervisning er 10 år. Yngre elever anbefales å synge i kor, synge i skolesammenheng, eller liknende.

Repertoar
Elevene starter med ulikt repertoar tilpasset den enkeltes nivå. Alle skal innom ulike genre som pop, rock, vise, jazz, klassisk, folkemusikk, kirkemusikk osv. Antallet sanger varierer sterkt ut fra om det fokuseres på repertoar eller teknikk. Dette tilpasses elevens alder, nivå og tidligere erfaringer. Noen sanger er” blott til lyst” mens andre læres for å oppnå ulike tekniske ferdigheter. Sangene avgjøres hovedsakelig av læreren men eleven kan også komme med ulike ønsker for undervisningen. Læreren vil da avklare om ønsket står i forhold til elevens ferdighetsnivå.

Ensemble
Elevene lærer å synge sammen med en til eller flere sangere. Sangene kan være både unison (enstemt) og flerstemt. Vokal-elevene settes også sammen i grupper med instrumental-elever fra andre lærere. Dette gjøres både for øving og for ulike opptredener.

Teknikk
Elevene får teknisk opplæring med fokus på pust og klangbehandling og artikulasjon. De lærer øvelser og får en innføring i enkel stemmefysiolog tilpasset den enkeltes alder. Det jobbes både akustisk og med mikrofon.

Stemmehygiene
Hva tåler stemmen vår? Hva gjør oss hese? Hvordan tar vi best vare på stemmen? Syke stemmer trenger hvile. Er eleven hes, gis det beskjed til læreren og eleven tar fri fra undervisningen.

Musikalitet
Elevene får en grunnleggende innføring i musikalske begrep som styrkegrader, karakter, tempo, linjeføring osv.

Tekstforståelse
Det legges stor vekt på tekstforståelse innen repertoar for den enkelte elev. Sanger er en fortelling som tilfeldigvis er tonesatt. Dette gjør en god språkforståelse svært nødvendig.
Lærer og elev jobber sammen med dette og fokuserer på denne måten på budskapet i musikken. Dette skjer gjerne på flere språk ut fra elevens alder og ferdigheter. Dette skjer i elevens tempo så elever med lese og skrivevansker vil alltid få den hjelp de behøver.

Musikkformidling/Konserter
Elevene tar del i ulike konsertsituasjoner gjennom sin undervisning i kulturskolen. Den enkelte elev synger på konsert når eleven og læreren sammen finner tidspunktet riktig.
Kulturskolen arrangerer både store og mindre konserter. Konsertforberedelse er et viktig tema i undervisningen.
Hensikten er at det å opptre allerede fra starten skal bli en positiv opplevelse for hver enkelt elev. At eleven får oppleve mestring og sangglede, er det endelige målet med undervisningen 

 

Oppsummert:
Elevene gis kjennskap til de ulike musikkartene gjennom selv å synge. Repertoaret spenner over de fleste stilarter og improvisasjon er med på å utvikle elevens ferdigheter. Basis er klassisk teknikk og det legges vekt på avslapning og avspenning. Målet er å skape trygghet rundt elevens instrument, stemmen, og konserter og forestillinger i Kulturskolens regi er viktige fora for utviklingen. Elever tas opp fra fylte 10 år.

Piano

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 7-8 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon.

 Mål

 • Gi eleven mulighet til å kunne uttrykke seg musikalsk ved hjelp av instrumentet.
 • Utvikle tekniske ferdigheter
 • Utvikle gehør- og rytmesans
 • Lære noter og musikkteori
 • Lære improvisasjon og gehørspill
 • Introdusere eleven for ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Gi eleven mulighet til å delta på opptredener og konserter, og utvikle elevens fortrolighet og ferdighet i å opptre foran publikum

Instrument
Eleven må ha et akustisk piano eller et digitalpiano å øve på. Et keyboard med minimum 5 oktaver og vanlige tangenter kan også brukes i begynneropplæringen.

Lærebøker
Det avtales med den enkelte lærer hvilke lærebøker som skal brukes i undervisningen

Øving
Elevene må øve regelmessig på instrumentet. (Helst hver dag). Dette er meget viktig for at eleven skal kunne utvikle sine musikalske ferdigheter
Elevens foresatte har ansvar for å følge opp at eleven har et tilfredsstillende øvingsmønster.


Oppsummert:
Pianoundervisninga dekker sjangerne klassisk musikk, viser, folkemusikk, pop, rock, blues og jazz. Det gis opplæring i noter, besifring/harmonilære, gehørtrening og improvisasjon, samt at vi viser eleven hvordan musikken kan formidles. Undervisninga er tilpasset elevens ferdigheter, ønsker og behov. Vi legger også til rette for at elevene skal få mulighet til å opptre enten på interne huskonserter eller på eksterne arrangement i regi av Kulturskolen. Det er en stor fordel at elevene har et piano/keyboard å øve på hjemme, slik at de opplever god utvikling og økt musikalsk trivsel ved å spille daglig. 

Visuell kunst

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 10 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon.

Billedkunst:
Vi legger vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk. Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå̊ målbare resultater og produkter. Vi lærer en del grunnleggende ferdigheter innen form, farge, materialer og teknikker. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder jobber vi også̊ sammen med andre avdelinger i kulturskolen. Vi ser på undervisning som en dynamisk prosess og tilpasser oss denne prosessen underveis. Vår ambisjon er at elevene utvikler sin kunnskap om faget gjennom teori og praksis. Undervisningen tilpasses etter beste evne elevenes forutsetninger.  Nybegynnerkurs er lærerstyrt, der det legges opp til en innføring i basiskunnskaper innen faget. På kurs for videregående legges det opp til større grad av styring fra eleven, der lærer veileder utfra den enkeltes forutsetninger og ønsker. Dette betyr at fravik fra timeplan forekommer, idet undervisning legges opp i samarbeid med elevene.

Gruppeinndeling:
Elevene deles i grupper på inntil 8 stykker pr. lærer pr. undervisningsøkt. Hovedsakelig deles gruppene inn etter alder hvor to-tre skoletrinn kan inngå i samme gruppe.

Dette kan elevene forvente hvert år:
Tegning og maling er fundamentet innen faget Billedkunst. Det er viktig at elevene oppøver sin hand- øye koordinasjon gjennom erfaring for å utvikle kunnskapsnivå, evner samt forståelse for ulike teknikker og uttrykksformer. Vi har som mål å gi elevene en bred innføring i ulike teknikker og bruk av forskjellige materialer. I løpet av et år, kan elevene delta i enten et tverrfaglig samarbeid, en utstilling eller et utadrettet arrangement.

Sosialt:
Mestring og trygghet er viktig for å våge å eksperimentere og utvikle seg kreativt, og vi jobber aktivt for å få til et trygt og inkluderende miljø i gruppene. Dette innebærer at tempo og intensitet tilpasses den enkelte elev, der elevene selv skal være komfortable i sin egen prosess og som del av gruppa. Det er et mål at alle skal ha tilhørighet i sin gruppe, der det kjennes trygt å gi og få tilbakemelding fra lærer og medelever.

Gode arbeidsvaner:
En god arbeidssituasjon skaper gode forutsetninger for å lykkes i skapende virksomhet, derfor vektlegges også dette i undervisningen.

Vasking og rydding:
Det å forvalte materialer og utstyr er en kompetanse. Vi vil ta vare påbygget og utstyret vårt. Det betyr at ingen elever får gå før alt er ryddet og vasket. Utstyret vaskes helt rent, bord ryddes og vaskes. Søl på gulv vaskes eller feies. Tar vi godt vare på alt, betyr det at utstyr o.l. varer lenger som gir oss økonomi til nye innkjøp.                                                                                                        

Klær:
Bruk klær som tåler malingsflekker.

Bandinstruksjon

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 10 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon.

I bandinstruksjon gis det opplæring for en bred rekke utstyr, teknikker og konsepter som tas i bruk når en spiller i band evt i samspill med andre musikere. Hoveddelen ligger rundt det å effektivt bruke PA-anlegg ,lydmiksere og de samhørende verktøyene for å lage det beste lydbildet i enhver situasjon. Det gis også opplæring i konsepter som dynamikk, stemmebruk for koring, og bruk av personlig utstyr som effektbrett, pedaler og mikrofonteknikk.

Bassgitar

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 12 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon. 

Undervisningen tar utgangspunkt i harmonilære og akkordoppbygning. Innstuderingen skjer både som gehørspill, og ved hjelp av noter. Noteopplæring gis parallelt med spilleopplæringen. Videre opplæring gis innenfor pop, jazz, blues, rock og andre musikkformer, da gjennom noter/tabulatur, gehørsspill og improvisasjon. Det overordnede mål er å utvikle eleven til å bli selvstendig og allsidig på sitt instrument. Eleven kan selv komme med forslag til musikk de vil jobbe med.

For nybegynnere og viderekommende.

Gitar

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 10 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon. 

Det gis undervisningen på både elgitar og akustisk gitar. Foruten en del obligatorisk materiale som må til for å utvikle spilleferdighet og musikkforståelse, tas det også hensyn til elevens egen musikkinteresse innen stilarter. Det undervises i musikkteori, harmonioppbygging, gitarlick's, diverse skalaer, klangbilder og prosessering av lyd (spesielt for elgitar). 

Lyd- og lysproduksjon

Grunnleggende opplæring med teori og praksis i hvordan en lyd- og lysproduksjon lages for små og store arrangementer.

På kurset får du lære det meste om mikrofoner, kabler, forsterkere, mixebord for lyd og lys, sceneoppsett, monitorer, mygger, trådløse systemer - pluss mye mer.

Målgruppe:
Unge arrangører, UKM’ere, ungdomsklubber, lærere i barne og ungdomsskoler, band i startfasen, alle som har en scene de bruker, -kort sagt: ’alle som driver med lyd og lys’’.

For mer informasjon, klikk her