Beredskapstelefoner pr. 2.november 2022

Følgende personer er tilknyttet kommunens krise- og beredskapsstab:

 

Kontaktinformasjon  
Navn E-post Jobb-mobil Stilling
Torbjørn Simonsen torbjorn.simonsen@tjeldsund.kommune.no 94812250 Rådmann, leder beredskapsgruppen
Helene Berg Nilsen helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515 Ordfører
Grete Jacobsen grete.jacobsen@tjeldsund.kommune.no 90655281 Kommunalsjef, ass. rådmann
Marie Helene Jørgensen marie.jorgensen@tjeldsund.kommune.no 91515954 Kommuneoverlege
Jan Egil Strand jan.strand@tjeldsund.kommune.no 90140537 Enhetsleder Samfunn og infrastruktur
Bente Solvang bente.solvang@tjeldsund.kommune.no 91384292 Enhetsleder Stab
Lena Torbergsen lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 97087530 Rådgiver Helse og beredskap, beredskapsvakt

Du er en del av Norges beredskap - Din egenberedskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Du har selv et ansvar for å være beredt på kriser som kan ramme samfunnet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

 

Slik kan du forberede deg: RÅD OM EGENBEREDSKAP

Beredskap og kontaktinformasjon ved større naturskadehendelser

Med naturskade menes alle naturulykker som direkte forårsakes av skred, utglidninger, storm, flom, ekstremnedbør, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

Dersom hendelsen er akutt eller alvorlig, som medfører fare for liv og helse, bebyggelse eller infrastruktur, bør man vurdere om følgende etater skal varsles:
 

Politi, tlf: 112

Ambulanse/legevakt , tlf: 113

Brann og redning, tlf:  110

Lokal legevakt. tlf:  77 08 95 55

NVEs beredskapstelefon (døgnbemannet), tlf:  22 95 93 60 / 909 92 231

Benytt eventuelt NVEs beredskapstelefon for å melde fra om alvorlige flom- og skredhendelser

Flomvarsling  08.00-21.00 alle dager, tlf: 404 36 000 (ikke sms)

Snøskredvarsling  07.00-20.00 alle dager, tlf: 488 80 100 (ikke sms)

Jordskredvarsling 08.00 - 21.00 alle dager, tlf: 400 28 777 (ikke sms)

Fjellskredovervåking, Vakthavende geolog, tlf: 474 55 454 (ikke sms)

 

Jordskred- og flomfare vurderes av kommunen som lokal beredskapsmyndighet, som eventuelt iverksetter nødvendige tiltak i samarbeid med Politiet. Politiet er skadestedsleder og er de eneste som kan beordre evakuering. NVE eller geotekniske konsulenter vil ofte bistå kommunen og Politiet med faglig kompetanse i kriser og beredskapssituasjoner.

Kommunens ansvar vil være å ta hånd om eventuelle evakuerte, og skaffe dem innkvartering og forpleining. Kommunen har også ansvar for å ta hånd om pårørende, samt gi informasjon til berørte og befolkningen for øvrig. 

Slik forbereder du deg på storm

Følg med varslene på varsom.no og været på yr.no

Hold deg oppdatert på værmelding eller varsler på varsom.no

 

Følg disse rådene for å unngå at hus og hage blir unødvendig skadd av storm.

 

Forbered hus og hage på storm:

 • Rydd hagen; sikre store gjenstander, som trampoline, hagemøbler oa, flytt mindre gjenstander inn.
 • Sjekk taket for løs takstein og løse plater.
 • Sørg for at takrenner, antenner og presenninger er godt festa. 
 • Se etter at ikke løv, is og annet tetter takrenner, avløp og sluk, og sørg for at vannet renner bort fra huset.
 • Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret. Båter i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.
 • Bygninger som er under oppføring bør sikres ekstra godt
 • Lukk vinduer og dører godt til.

 

Les mer her:

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/var-og-natur/slik-forbereder-du-deg-pa-storm/

Slik forbereder du deg på flom

Følg med på farevarsler: Flom- og jordskredvarslene kan endre seg raskt. Følg derfor med på varslene på varsom.no og værvarsler.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved en stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

 

Ved flomvarsel

 • Rens takrenner, avløpsrør, kummer og sluk slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 • Rydd unna evt. snø og is for å hjelpe vannet å renne riktig vei.
 • Rydd hagen for løse gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel, og flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann. Viktige og verdifulle gjenstander bør vurderes flyttet til en høyereliggende etasje.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt, dersom du ikke er hjemme.
 • Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.

Under en flom eller et skred

 • Fraråder: Oppholde i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå: Bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Båtkjøring: Ikke kjør båter i elver med flomvannføring: Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Bilkjøring: Unngå å kjøre bil områder med oransje og rødt varsel. Veier kan stenges pga. flom og jordskred.

Behov for hjelp: Kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem. 

 

Les mer her:

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/var-og-natur/slik-forbereder-du-deg-pa-flom/

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/forebygg-flom-og-jordskredskader/

 

Råd om beskyttelse ved en eventuell atomulykke

Praktiske råd om hvordan man selv kan beskytte seg ved en ev. atomulykke.

Plakaten/infoarket er utarbeidet av DSA på initiativ fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Plakat Egenbeskyttelse ved atomulykke.jpg

Plakat Egenbeskyttelse ved atomulykke.pdf

 

Plakaten er også oversatt til flere ulike språk som dere kan laste ned fra: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore-pa-ulike-sprak

 

Les mer her: https://dsa.no/atomberedskap/hva-kan-jeg-gjore

Jod-tabletter ved atomulykker - les mer her

Forebygging av andre skader/uhell

Dsb har utviklet en nettside som gir råd om hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/