Beskrivelse av tjenesten

Det er felles jordmortjeneste for Tjeldsund og Evenes kommune. Kontorsted er Tjeldsund helsestasjon, Revegårdsveien 10, 9440 Evenskjer.
 
Jordmor er på Tjeldsund helsestasjon hver tirsdag og torsdag og annenhver fredag (i oddetallsuke)/ mandag (i partallsuke).
 
Henvendelse til jordmor bør primært gjøres på SMS, til telefon 902 15 520. Du vil deretter bli kontaktet av jordmor for tildeling av time.  NB: Ikke send helseopplysninger på sms.

Når jordmor har opprettet svangerskapsjournal, kan kvinnen kontakte jordmor via innbyggerdialog i Helsenorge.
 
Du kan ta kontakt med jordmor så snart du er blitt gravid. Det tilstrebes at første konsultasjon hos jordmor er før svangerskapsuke 12. Jordmor tilbyr oppfølging i svangerskapet ut fra helsedirektoratets nasjonale veileder for svangerskapsomsorgen (se link nedenfor). Vanlige temaer i svangerskapet er blant annet levevaner, fysisk og psykisk helse, parforholdet og forberedelse til foreldrerollen.  

Både Tjeldsund og Evenes er såkalte «Tidlig Inn» - kommuner, noe som innebærer at vi på helsestasjonen har fokus på (den blivende) mors/fars alkoholvaner, psykisk helse og eventuelle erfaringer med vold. Det benyttes kartleggingsverktøy i konsultasjonen, og ved behov tilbys det ekstra støtte, veiledning og tverrfaglig samarbeid. Utfordringer knyttet til disse områdene hos mor og/eller far, kan svekke relasjonen til barnet, ha negative effekter på svangerskapsutfall og påvirke barnets helse og utvikling.

Formålet med Tidlig Inn er derfor at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette er i tråd med helsedirektoratets anbefalinger for svangerskaps – og barselomsorgen (se linker nedenfor).

Jamfør de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen tilstreber jordmor hjemmebesøk 1.-3. dager etter utreise fra fødeavdelingen. 
 
Jordmor benytter telefontolk ved behov (gratis tilbud).