§ 1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 16 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 

§ 2 Beregningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. 

§ 3 Betalingstidspunkt

§ 3 Betalingstidspunkt

Gebyret for ulike sakstyper forfaller i all hovedsak til betaling slik:

 

A: Tiltak/byggesaker

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest

vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

 

B: Saker ihht. Matrikkelloven/delingssaker

Gebyret kreves fortrinnsvis inn før saksbehandlingen tar til.

 

C: Oppmålingsgebyr og situasjonskart

Gebyret kreves fortrinnsvis inn før oppmålingsarbeidet igangsettes.

 

D: Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyr for oppstartmøte faktureres for seg.

Første halvdel av beregnes gebyr faktureres ved planstart.

Andre halvdel av beregnet gebyr faktureres når komplett planforslag er mottatt i kommunen.

Hele gebyret skal være betalt før planforslaget fremmes for planutvalget.

 

For spesielt arbeidskrevende planer kan det beregnes og faktureres tilleggsgebyr basert på detaljert timeliste

ut fra dette gebyrets oppgitte timepris.

 

Forslagsstiller er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer/regninger fra eksterne sektormyndigheter. Når en

tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det dersom annet ikke er

spesifisert i gebyrregulativet, betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har

utført eller må utføre, basert på timepris ihht. § 4 - dog begrenset oppad til 75 % av satsene.

 

E: Uoppgjorte tidligere fordringer

Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes.

 

F: Vann, avløp, feieravgift og renovasjon

Tilknytningsgebyr skal være betalt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.

 

G: Landbruk

Gebyret kreves fortrinnsvis inn før saksbehandlingen tar til. 

 

H: Generelt

Saker der gebyr fastsettes på grunnlag av anvendt tid i henhold til § 5, vil det bli fakturert ut og skal være betalt før endelig vedtak fattes.

 

 

§ 4 Gebyr basert på anvendt tid

Der det av gebyret baseres på medgått tid, eller det framkommer henvisning til timespris, er denne timeprisen kr. 750,- og det aktuelle gebyret baseres på dette.

§ 5 Merverdiavgift

Merverdiavgift beregnes bare ved innkreving av gebyr i henhold til regulativets bestemmelser for vann, avløp, renovasjon og feiing. Andre gebyrer kreves det ikke mva. for.

§ 6 Faktureringsperioder

Kommunale gebyrer som følger selvkostprinsippet faktureres med 6 terminer per år.

§ 7 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er en oppfølging av regulativet og kan ikke påklages.