Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017.

Hvis barnet ditt ikke har en trygg og god skolehverdag, ta kontakt med rektor på den skolen barnet ditt går på.

Om iverksatte tiltak ikke fungerer, ta kontakt med skoleeier eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark.