Avløp

Målgruppe
Abonnenter tiknyttet kommunale avløpsanlegg.

Kriterier og vilkår
For å kunne bli tilknyttet kommunalt avløpsanlegg er det en forutsetning at slikt anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet.

Dokumenter, kart m.m.
Opplysninger om de ulike avløpsanleggene, ledningsnett og lignende fås ved henvendelse til Tjeldsund kommune.

Søknadsskjema
Søknader/henvendelser knyttet til kommunale avløpsanlegg sendes kommunen som ordinært brev eller på fastlagt skjema.

Før graving
Alle gravinger i kommunal eller annen manns grunn, samt graving av grøfter for vann og avløp, der ledningene skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsanlegg, skal omsøkes på skjemaet Søknad om graving (gravemelding. Gravearbeidene skal utføres av godkjent foretak (entreprenør), og rørleggerarbeidene av rørleggermester, som også skal fylle ut skjemaet "Søknad om sanitæranlegg".

Ferdigstilt
Etter at arbeidet er ferdigstilt skal skjemaet "Ferdigmelding" fylles ut og sendes kommunen. Dersom arbeidene omfatter installasjon av vannmåler skal denne ferdigmeldes på eget skjema, "Ferdigmelding (vannmålermelding)" , etter installasjon. Søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser Plan- og bygningsloven (PBL) skiller mellom søknadspliktig arbeid, og Ikke søknadspliktig arbeid. Når det gjelder legging av private vann- og avløpsledninger kan en si at nyanlegg er søknadspliktig arbeid, mens reparasjon og utskifting er ikke søknadspliktig arbeid. PLan- og utviklingsavdeling kan gi nærmere opplysninger om søknadsskjemaer vedrørende søknadspliktig arbeid.

Søknaden sendes til:
Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer

Søknadsbehandling
Muntlige henvendelser besvares muntlig i forbindelse med henvendelsen, mens skriftlige henvendelser besvares skriftlig med utgående brev eller på standard skjema. Det opplyses i skriftlig svar om eventuell klageadgang.

Andre opplysninger og råd
Dersom du merker kloakklukt i huset bør du undersøke følgende:

  • Finnes det noen vannlås som har tørket ut? (For eksempel i lite brukte rom)
  • Fungerer luftingen på kloakken tilfredsstillende? (Kontakt rørlegger)
  • Er avløpsledningen fra huset i ferd med å gå tett? (Kontakt Tjeldsund kommune / rørlegger)

Av andre faresignaler som du bør undersøke nærmere kan nevnes "bobling" i sluk eller annet vannlås. Dette er ofte et varsel om at avløpet er i ferd med å gå tett. Det bør foretas spyling av ledningen snarest. Det finnes private aktører som kan utføre spyling.

Er avløpet tilkoblet en privat felles avløpsledning, og problemet oppsto her, er det vanlig at alle eierne/brukerne av ledningen solidarisk dekker sin del av spylekostnadene. Det er en stor fordel for alle som er tilkoblet fellesanlegg, at der i forkant av at problemer oppstår er gjort avtaler om deling av driftskostnadene. Det oppstår ofte konflikter i slike saker, da det som regel er én husstand som får problemer, mens de øvrige oppfatter at de har et velfungerende anlegg.

Vannforsyning

Kommunal vannforsyning
Forsyne abonnentene tilknyttet de kommunale vannverkene i Tjeldsund tilstrekkelige mengder med hygienisk betryggende drikkevann.

Kriterier og vilkår
For å kunne bli tilknyttet kommunal vannforsyning er det en forutsetning at slike anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet.

Dokumenter, kart m.m.
Opplysninger om de ulike vannverkene, opptredende vannkvalitet, ledningsnett, trykkforhold og lignende fås ved henvendelse til Tjeldsund kommune.