Hva slags hjelp kan du få?

Du kan få bistand til å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

 • sette opp et husholdningsbudsjett
 • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • dersom du har så mye gjeld at den er umulig å betjene kan du få hjelp til å søke gjeldsordning
 • hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • kontakt med namsmannen

Hvordan søker du hjelp?

Økonomirådstelefonen i NAV
NAV kan gi gjeldsrådgivning over telefon. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er kl. 09:00-15:00

Økonomirådstelefonen kan gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre i forhold til din sak. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse opp i situasjonen. Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det.

Chattetjeneste
Chattetjenesten fungerer på samme måte som økonomirådstelefonen. Også her kan du velge å være anonym. Gå inn på NAV sine hjemmesider og skriv «Chat med NAV» i søkefunksjonen.

Økonomisk råd- og veiledning ved ditt lokale NAV kontor
Dersom du har behov for samtale/møte kan du ringe ditt lokale Nav kontor på tlf 5555 3339. Her kan du avtale møte med en veileder eller gjeldsrådgiver.

Du kan også fylle ut søknadsskjema til gjeldsrådgiver og levere/sende den til NAV Sør-Troms, Asbjørn Selsbanes gate 3, 9405 Harstad. Innen 4 uker fra du har levert søknad vil du få et vedtak med første timeavtale.

Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke forventninger du kan ha til økonomi- og gjeldsrådgivertjenesten, samt forventninger til deg som bruker av tjenesten.

Saksgang

Du vil kunne få økonomisk råd og veiledning fra veileder hos Nav eller hos gjeldsrådgiver. Veiledningen forutsetter uansett aktiv involvering og deltakelse fra deg som ønsker bistand.

En veileder hos Nav vil kunne gi veiledning i forhold til budsjett, økonomiske prioriteringer, sosiale rettigheter. Dette vil med andre ord handle om lettere tiltak opp mot den som søker bistand.

Tyngre tiltak som involverer mange kreditorer, uoversiktlig/uklar økonomi og krevende kreditorforhandlinger vil ikke være den enkelte veileders oppgave, men henvises videre til gjeldsrådgiver.

Dersom du har behov for møte med gjeldsrådgiver er det ønskelig at du fyller ut eget søknadsskjema/kartleggingsskjema og sender eller leverer det til Nav Sør-Troms. I søknadsskjema legger du ved nødvendig dokumentasjon:

 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt (eks. bostøtte)
 • Skattemelding to siste år
 • Kopi av husleiekontrakt eller dokumentasjon av boutgifter(*)

(*dersom du eier bolig selv dokumenterer du boutgifter som: kommunale avgifter, forsikring på hus, eventuelle felleskostnader samt renter og avdrag på boliglån).

Det kan i tillegg være nødvendig med annen dokumentasjon som:

 • Dokumentasjon på øvrige lån, kreditter osv.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Saldo på konti

Hvis du har fått tilsendt begjæring om utlegg (tvangstrekk i lønn eller ytelse) legger du også ved dette i søknaden. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Etter du har levert/sendt søknad om gjeldsrådgivning vil du få innkalling til første møte. Vi gjør oppmerksom på at det tidvis er ventetid på denne tjenesten og det vil derfor kunne ta litt tid før du får innkallingen.

Hva kan du forvente av gjeldsrådgiver?

 • Råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon.
 • Råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist. Bistand til kontakt med nams- og særnamsmenn.
 • Gjeldsrådgiver skal opptre nøytralt mellom deg og kreditorene.
 • Hvis gjeldsrådgiver ser grunnlag for det, kan det gis praktisk bistand til forhandlinger med dine kreditorer.
 • Hvis dine problemer har sider som gjeldsrådgiver ikke kan bistå med skal denne så langt som mulig henvise til andre instanser som kan gi hjelpen som trengs.

Hva forventes av deg?

 • For å kunne nyttiggjøre deg av tjenesten så er det viktig at du er aktiv i egen sak, i stand til å overholde avtaler og betalingsavtaler og ikke pådra deg ny gjeld.
 • Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges.
 • Vilje til å gjøre endringer i leve- og handlemønster dersom det er nødvendig for å få budsjettet ditt i balanse.
 • Gjeldsrådgiver forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, hverken i form av lån eller bidrag. Dette behandles av egen enhet i NAV.
 • Hvis gjeldsrådgiver skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtas det at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon.
 • Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid.
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.

Søknadsskjema til gjeldsrådgiver

Søknadsskjema økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

NB! Du kan legge ved gjeldsoversikt i for eksempel excel dersom du ønsker det. Du trenger ikke fylle dette inn i skjemaet dersom det kan fremlegges på annen måte.