Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp er et spesielt tilpasset tilbud for barn under opplæringspliktig alder. På bakgrunn av sakkyndig vurdering av PPT, innvilger kommunen hjelpen i et enkeltvedtak. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehagen.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av språklige, motoriske og sosiale ferdigheter.

Hjelpen skal bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skolen, og at barnet får nødvendig hjelp slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning. Tjeldsund kommune er ansvarlig for å sikre at kvaliteten på hjelpen er i tråd med vedtaket og den sakkyndige vurderingen gjort av PPT.

Hvordan søke om spesialpedagogisk hjelp?

Foresatte søker om spesialpedagogisk hjelp ved å sende en henvisning til PPT der man ber om sakkyndig vurdering. Går barnet i barnehage kan barnehagen bistå med å sende søknad. Er barnet hjemme og ikke startet i barnehagen, kan helsestasjon bistå med å sende søknad.

Spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak og en individuell rettighet.

Det kan klages på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar.
Klagen sendes til:
Tjeldsund kommune, v/oppvekst og forebygging, postboks 240, 9439 Evenskjer.

Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.

 

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste