Kommuneloven

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune.
Loven inneholder regler om: saksbehandling, habilitetsspørsmålet, saksforberedelse ved enkeltvedtak, vedtak som kan påklages m.m.

Forvaltningsloven

Offentleglova

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven gjelder for staten, fylkeskommuner og kommuner.

Saksdokument, journaler og liknende register for organet er åpen for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og lignende register til organet hos vedkommende organ. 

Organet skal føre journal etter reglene i arkivloven med forskrifter. Offentleglova § 10 og arkivforskriften § 9.

Offentleglova

Rettleiar til offentleglova:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-offenntleglova/id590165/

Tilegg til rettleiar til offentleglova:

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/om-offentleglova/tillegg-til-rettlaiar-om-offentleglova/id2614002/