Ved valget høsten 2023 ble Robin Ridderseth, Tjeldsund Tverrpolitiske Liste, valgt til Tjeldsund kommunes ordfører i valgperioden 2023 - 2027. Han har midlertidig fritak fra sitt verv for perioden 07.05.24 - 04.09.24.

Ordførerens verv er på heltid og ordfører har kontor på rådhuset.

Ordføreren er kommunens juridiske person og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndighet ikke er tildelt andre.

Ordfører

  • kan avgjøre saker som ikke er av prinsipiell betydning og som kommunestyret har gitt fullmakt til
  • leder møtene i kommunestyret og formannskapet
  • har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men ikke forslag- og stemmerett i andre enn de organer han eller hun er valgt medlem
  • kan be andre medlemmer av kommunestyret representere seg i organer han eller hun ikke er medlem i.

Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne. 
Varaordfører i Tjeldsund kommune er i perioden 07. mai til 04. september Robin Ridderseth, Tjeldsund Tverrpolitiske Liste.