Som en del av ansvaret for lokal kollektivtransport, har fylkeskommunen også ansvar for å tilrettelegge transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Ordningen er ikke rettighetsbasert og fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasienttransportordningen ved legebesøk og behandling (pasientreiser), eller arbeids- og utdanningsreiser (NAV).

Hvem kan få TT-kort

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Hvordan søke om TT-kort

Søknadsskjema finner du her: 

Sendes Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 EVENSKJER

Klageadgang

Du kan klage på avgjørelsen om TT-kort. Klagen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Innhold levert av: Samferdselsdepartementet