Generelle kriterier

Alle andre aktuelle hjelpetiltak i egen bolig skal være utprøvd eller vurdert. Søkere som bor i egen bolig skal ha vurdert alle tilgjengelige kommunale hjelpeordninger, for eksempel praktisk bistand eller boligtilpasning gjennom husbanken. Det skal være foretatt et tverrfaglig vurderingsbesøk av hjemmetjenesten og ergoterapeut der fysisk utbedring av boligen blir vurdert.

Omsorgsbolig kan tildeles brukere med omfattende behov for hjemmesykepleie eller hjemmehjelp og med en bo- og livssituasjon som gjør at det er vanskelig å bo hjemme. Tildeling foretas etter en individuell vurdering der det tas hensyn til brukers fysiske, psykiske og sosiale situasjon. Endringer i funksjonsnivå kan gi grunnlag for revurdering av vedtak.

Informasjon om omsorgsboligher

  • Tilbud om omsorgsboliger er ikke lovpålagt.
  • Beboerne i omsorgsboligene betraktes som hjemmeboende med de samme rettigheter og plikter som gjelder for innbyggerne for øvrig. Husleie i omsorgsboligene fastsettes ved politisk vedtak.
  • Omsorgsboliger er ikke fast bemannede, men beboere vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

Saksbehandling - hvordan få tjenesten

  • Det må sendes skriftlig søknad.
  • Nåværende bolig må være vurdert i forhold til søkers funksjonsnivå.
  • Det er inntakskomiteen i Tjeldsund kommune som avgjør søknader om omsorgsboliger.
  • Ha behov for tilrettelagt bolig.
  • Ha et definert omsorgsbehov