Kommunedirektørens arbeidsområde:
Kommunedirektøren er leder av den kommunale administrasjonen og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet.

Kommunedirektøren har blant annet følgende mandat:

  • Sørge for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av den administrative virksomheten.
  • Initiativtaker (etter samråd med ordfører) i saker av kommunal interesse. Kontaktskaper med andre offentlige myndigheter, organisasjoner, bedrifter og personer i saker der dette måtte være aktuelt.
  • Oversikt over kommunens økonomiske stilling og likviditetsforhold. Leder og samordner administrasjonens budsjettarbeid. Har overordnet anvisningsmyndighet.
  • Leder og samordner kommunens planleggingsvirksomhet og legger fram forslag til planer.
  • Sørger for utredning og legger fram forslag til vedtak i de sakene som skal legges fram for formannskap og kommunestyre og at vedtak blir gjennomført.
  • Møterett i kommunale utvalg og møteplikt i formannskap og kommunestyre.
  • Rapporterer til formannskap og kommunestyre.
  • Sørger for at kommunens personaladministrasjon blir gjennomført på en betryggende måte. 
  • Påser at lokaler og utstyr blir disponert på hensiktsmessig måte.