I OPS (Offentlig Privat Samarbeid) prosjektet E10 Hålogalandsvegen sin parsell 13 er det bestemt å omregulere strekket mellom Tjeldsundbrua og omtrent 100m nord for Steinslandkrysset (Fv. 825). I den forbindelse er det blitt gjennomført en reguleringsendring etter forenklet prosess etter plan- og bygningsloven §12-14 andre ledd.

 

Opprinnelig plan
I gjeldende statlig reguleringsplan utgjør fjellskjæringen et vesentlig landskapsinngrep. Det grønne feltet markert på kartutsnittet viser område for avkjøringsrampe for buss som gir adkomst til kollektivknutepunkt ved Tjeldsund kro og hotell, samt utfartsparkering og parkering for langdistansetrafikk. I reguleringsplanen er det også planlagt kulvert med tilhørende tilkomst for trafikk til Kvitnes transformatorstasjon.

 

Hva endringen omfatter
Endringen vil medføre en mindre kurvatur som resulterer i et vesentlig mindre inngrep i landskapet. Mindre skjæringer vil også forbedre det estetiske landskapsbildet.

Den først påtenkte kulverten under E10 fra parkeringsområdet til Kvitnes transformatorstasjon vil ved endringen utgå. Man får i stedet en vanlig avkjøring fra E10. Endringen skyldes at først tenkte løsning vil være svært arealkrevende og teknisk vanskelig å etablere.

Man vil fremdeles ha samme innhold og arealbruk i planen, herunder kollektivknutepunkt, utfartsparkering og parkering for langdistansetrafikk, gang- og sykkelvei på begge sider av E10 og med trygg kryssing via kulvert, kobling til eksisterende turstier fra gang- og sykkelveg.

Endringene medfører ingen endrede forhold for naboer. Endringen ses ikke å berøre sektormyndigheters ansvarsområder, og de ses videre å være godt inkludert i reguleringsplanprosessen til opprinnelig plan.

Oppsummert vil innholdet og avgrensning av planen være den sammen, men at tiltakene nedskaleres. Endringene vil legge til rette for at planen faktisk skal kunne gjennomføres og oppfylle hovedmålene ved prosjektet.

Nærmere beskrivelse av innholdet av endringen og vurdering av ulike hensyn vil man se i vedlagte dokumenter, som man finner nederst på siden.

 

Adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken (jamfør forvaltningslovens § 18). Det må ved et slikt ønske tas kontakt med informasjon- og dokumentsenteret i Tjeldsund kommune.

 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages; jamfør forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort.