LPO Arkitekter AS utfører reguleringsplanarbeidet på vegne av Forsvarsbygg som er forslagsstiller.

Varslingsbrev med mer informasjon ligger vedlagt under.

Berørte parter varsles direkte i egen forsendelse.

Frist for merknader ved varsel om planoppstart: 06.01.2023

Spørsmål kan rettes til LPO arkitekter AS v/ Ingvild Høystad Stavem på epost is@lpo.no

Merknad/innspill sendes til LPO arkitekter AS v/ Ingvild Høystad Stavem. Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller til is@lpo.no innen 06.01.2023. Merk henvendelsen med «Detaljregulering Ramsund orlogsstasjon».