Renovasjon

Husholdning liten renovasjon (140/140)  pr. eiendom  kr     4 139
Husholdning normal renovasjon (140/240) pr. eiendom  kr     4 174
Husholdning stor renovasjon  (140/370) pr. eiendom  kr     4 677
Reduksjon for hjemmekompostering   -20 %
Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig pr. eiendom kr      2 069
Containeravgift vått avfall pr. tonn  kr     6 138
Containeravgift tørt avfall pr. tonn  kr     4 008
Gebyr for ulovlig deponering returpunkt    kr     6 450

Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med
utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler
har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de
abonnenter som går sammen om deling

 pr. abonnent   kr           167
     
Gebyr for ulovlig deponering  ilegges forurenser ved feilsortering  og forsøpling ved returpunkt, og naturen.
Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.
Levering av grovavfall  til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Gjelder ikke for
fritidsabonnenter. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS. 
Renovasjonsavgift for hytter foreslås redusert til 50 % av laveste gebyr boligrenovasjon. 
Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften,ikke  gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for  abonnenter.

Slamtømming

Tømming hvert annet år pr. år  kr                                      890
Tømming hvert år pr. år  kr                                   1 900
Tømming hvert 3. år pr. år  kr                                      650
Ekstratømming (utenfor tømmesesong) pr. gang  kr                                   4 500
Avgift for større tanker: Faktor  
4 m3 1  kr                                      900
4 - 8 m3 1,25  kr                                   1 100
8 - 12 m3 1,5  kr                                   1 400
12 - 16 m3 1,75  kr                                   1 600
16 - 20 m3 2  kr                                   1 800
20 - 24 m3 2,5  kr                                   2 300
Over 24 m3 3  kr                                   2 700
     

Feiing

Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28

 

Feieravgift pr. feiing pr. pipe  kr                  790

 Det utføres behovsprøvd feiing i samsvar med bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven med forskrift.
Gebyret er pr feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent.
Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på  type ildsted, fyringens art og omfang.
Bolighus skal det normalt feiies hvert 2. år, men  minimum hvert 4. år.
Fritidshus omfattes ikke av lovbestemt feiing, og eier må selv sørge for feiing av pipe og ildsted.
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.
Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe.