Renovasjon

År 2020   2021
1. Husholdning liten renovasjon (140/140)  4139 pr. eiendom 4370
2. Husholdning normal renovasjon (140/240) 4174 pr. eiendom 4608
3. Husholdning stor renovasjon  (140/370) 4677 pr. eiendom 5052
4. Reduksjon for hjemmekompostering 0   0
5. Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig 2069 pr. eiendom 2185
6. Containeravgift vått avfall 6138 pr. tonn 6630
7. Containeravgift tørt avfall 4008 pr. tonn 4329
9. Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med
utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling
167  pr. abonnent  180
       
Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette
fås ved å kontakte HRS. For fritidsabonnenter gjelder egne mengder når renovasjonsgebyr for fritidseiendom er innkrevd.
Renovasjonsavgift for hytter/fritidseiendom settes til  50 % av gebyr boligrenovasjon.
Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften,ikke  gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for  abonnenter.

Slamtømming

  2020   2021
Tømming hvert annet år  kr            890 pr. år  kr        1 027
Tømming hvert år  kr        1 900 pr. år  kr        2 200
Tømming hvert 3. år  kr            650 pr. år  kr            750
Ekstratømming (utenfor tømmesesong)  kr        4 500 pr. gang  kr        4 500
Avgift for større tanker:   Faktor  
4 m3  kr            900 1  kr        1 020
4 - 8 m3  kr        1 100 1,25  kr        1 250
 8 - 12 m3  kr        1 400 1,5  kr        1 590
12 - 16 m3  kr        1 600 1,75  kr        1 815
16 - 20 m3  kr        1 800 2  kr        2 040
 20 - 24 m3  kr        2 300 2,5  kr        2 600
Over 24 m3  kr        2 700 3  kr        3 060

Feiing

Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28
                     
1. Feieravgift pr. feiing pr. pipe helårsboliger mv.  kr                                                                                            790    kr                                                                 880
2. Feieravgift pr. feiing pr. pipe fritidsboliger/hytter   Nytt     kr                                                              1 320
       
Det utføres feiing/tilsyn i samsvar med forskrift.  Årsgebyret er per feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent.
Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing og tilsyn basert på  type ildsted, fyringens art og omfang.
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.
Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe (jfr; lokal forskrift).             
                     
Timepriser
                     
1. Timepris,  ingeniør, rådgiver, saksbehandler -  teknisk kontor  kr                                                                                            900 pris pr. time  kr                                                                 500
                     
Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.