Kommunale vilkår for tillatelser etter motorferdselsforskriftens § 5 og § 6 satt i medhold v § 7: Transporten skal kun foregå innenfor angitt tidsrom, formål og trasè.

  1. Nattforbud: All kjøring mellom kl. 2300 og 0700 er forbudt

  2. Helligdagsforbud: Det er ikke adgang til å kjøre fra lørdag kl. 14 til søndag kl. 1600. Kjøring er forbudt på følgende dager: 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

  3. Kjøring under opphold på hytta er forbudt

  4. Vintersesongen er avgrenset til senest 30.04.

  5. I tilfelle hytta brukes av flere familiemedlemmer/rettighetshavere i samme tidsrom kan likevel bare ett kjøretøy brukes. Originaldispensasjonen skal medbringes.

  6. Ved alle kjøreoppdrag skal slede være tilkoblet snøscooteren.

  7. For privat grunn gjelder eventuelle vilkår satt av grunneier(-e).

Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger kan føre til at dispensasjonen blir inndratt. Kjøring på søndager skal unngås. Forøvrig skal ferdselen skje hensynsfullt i forhold til annen virksomhet, natur og friluftsliv.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på anmodning av offentlig oppsyns-/tilsynstjeneste: Dispensasjon, førerkort og vognkort- Byggetillatelse/byggemelding ved byggearbeider.
Ønsker du å gjøre det mer kjent med regelverket knyttet til motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag, kan du lese på linken nederst i denne artikkelen.  Her vil du finne bakgrunn og veiledninger til forståelse av regelverket.

 

Annet.

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler for motorferdsel i utmark, og her er Fylkesmannen tillagt flere oppgaver etter motorferdselloven og nasjonale forskrifter.