Hva er en meddommer og hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. 
Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Som meddommer i tingretten er du en av to meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med en fagdommer.

Som meddommer i lagmannsretten er du en av fire meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med tre fagdommere.

 

Les mer om meddommerordningen på www.domstol.no.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Tjeldsund kommune. 

Noen av disse kravene er:

 • Du må være folkeregistrert i Tjeldsund kommune
 • Du må være over 21 år og under 70 år når valgperioden starter
 • Du må kunne snakke og forstå norsk.
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Du må ha godkjent vandel.

 

Meddommerutvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de i størst mulig grad gjenspeiler kommunens befolkning.

Les mer på www.domstol.no om hva som kreves for å bli meddommer.

Ulike typer meddommere

Norges domstoler skiller mellom fe ulike typer meddommere:

 • Alminnelige meddommere
 • Arbeidslivskyndige meddommere
 • Fagkyndige meddommere
 • Jordskiftemeddommere
 • Skjønnsmedlem

 

Tjeldsund kommune skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

 • Meddommere til lagmannsretten 
 • Meddommere til tingretten
 • Meddommere til jordskifteretten
 • Skjønnsmedlemmer

 

For nærmere informasjon, se denne internettsiden:

Ulike typar meddommarar (www.domstol.no)

 

Godtgjørelse og rettigheter som meddommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Det betyr at du vanligvis får fri fra jobben for å stille som meddommer. Dersom du eller arbeidsgiveren din taper arbeidsfortjeneste de dagene du blir innkalt, vil dere bli kompensert for det.

 

All praktisk informasjon knyttet til det å være meddommer er samlet på denne internettsiden: Praktisk informasjon | Norges domstoler

 

For nærmere informasjon om godtgjørelse:  Hvor mye har du krav på? | Norges domstoler

Skjønnsmedlemmer

Tjeldsund kommune skal foreslå skjønnsmedlemmer til Troms fylkeskommune og som skal velges av fylkestinget.

Det sees da særlig etter kandidater som har god kunnskap innen følgende områder:

 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Arealplanlegger
 • Eiendomsutvikler
 • Entreprenør
 • Arkitekt
 • Megler
 • Takstmann
 • Revisor/økonom
 • Fast eiendom
 • Reindrift
 • Annet

Domstoladministrasjonen sier følgende om skjønnsmedlemmer:

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

Hvordan melde inn din interesse?

Dersom du ønsker å melde deg som meddommer eller skjønnsmedlem kan du gjøre dette ved å fylle ut og sende inn digitalt skjema som ligger på vår hjemmeside: 

I skjemaet må du oppgi hvilken rett/utvalg du ønsker å stille i.

For meddommere til jordskifteretten samt skjønnsmedlemmer stilles det krav om at man må inneha fagkompetanse. Det er derfor viktig at du i skjemaet oppgir hva du er kyndig i.

Skjemaet må også fylles ut og sendes inn dersom du allerede er meddommer eller skjønnsmedlem og har ønske om å fortsette videre i en periode til.

 

Den videre prosess:

Når fristen er ute, hentes det inn vandelsattest for de som ønsker å være meddommer. Deretter settes alle opp på en liste som legges til offentlig ettersyn i to uker på kommunens hjemmeside. Til slutt foretas det en politisk behandling av kommunestyret, senest innen 1. juli. Alle som har meldt sin interesse vil få et skriftlig svar.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i kommunen dersom du har spørsmål til vervet eller valget av meddommer/skjønnsmedlem:

E-post:             postmottak@tjeldsund.kommune.no

Telefon:          770 89 500