Dielddanuori suohkan lea 1.1.2020 rájes leamaš okta fitnodaga 20 oasseválddiin.

Fitnodaga ulbmil lea bargat dan ala ahte oasseválddiid mávssolaš arkiivamateriála vurkejuvvo ja sihkkarastojuvvo diehtogáldun dálá ja maŋit áigái, ja dahkko vejolašžžan almmolaš ásahusaide, dutkamii ja eará hálddahuslaš ja kultuvrralaš ulbmilliidda (gč. Arkiivalága §6). 

       Arkiv Troms galgá fállat čuovvovaš bálvalusaid oasseválddiide:

 • Juohkit dieđuid ja addit rávvagiid arkiivva ásaheamis ja vurkemis
 • Geahččat bearráu ahte arkiivarutiinnaid ja arkiivalanjat leat gustojeaddji lágaid, njuolggadusaid ja njuolggadusmearrádusaid mielde
 • Ordnet ha katalogiseret oasseválddiid boares arkiivvaid 
 • Veahkehit arkivvaid ásaheamis ja ráhkadit dábálaš arkiivaplána
 • Doallát kurssaid ja eará oahpahandoaimmaid, nugo hospiterema ja bagadallama bargosajis
 • Sihkkarastit persovdnaregisteriid

Fitnodat galgá doaimmahit fágalaš ovdánahttinbarggu nu ahte sáhttá addit oasseválddiide ođasmahtton bagadeami arkiivafágalaš gažaldagaid birra. 

Fitnodat sáhttá šiehtadusa bokte ovttakas oasseválddiiguin doaibmat arkiivavuorkán sin báberarkiivvaide ja elektrovnnalaš arkiivvaide. Šiehtadusas doaibmat arkiivavuorkán galgá lea guokte jagi eretcealkináigi. Šiehtadusas galgá leat čuokkis priváhttaarkiivvaid vurkema ja almmuheami birra miellahtuide ja arkiivagaskkustandoaimmaid birra. Vuorkádoaibma galgá ruhtaduvvot sierra vuorkádivada bokte daid hattiid mielde maid ovttastusgoddi lea mearridan. 

Fitnodat sáhttá, lassin dasa mii lea namuhuvvon, fállat bálvalusaid maid osseváldit galget máksit stivrra mearriduvvon hattiid mielde. Dát galget leat bálvalusat maidda lea iešguđet jearru, bálvalusat maid eai atte buot oasseválddiide dahje bálvalusat mat eai gula fitnodaga váldoulbmila vuollai. 

Fitnodat sáhttá, stivrra mearrádusa mielde, čađahit prošeavttaid mat eai gula arkiivva dábálaš bargguide, go dat ruhtajuvvojit dievaslaččat prošeavtta oasseválddiid dahje prošeavtta eará ovttasbargoguimmiid bealis. 

Arkiv Troms fállá mánáide ja nuoraide "mátkkoštit" arkiivvaid sisa Tidsmaskin Troms siiddu bokte. 

Sii leat ráhkadan siiddu iešguđet fáttas ja juohkán daid juohke oasseválddi suohkana mielde. 

Skuvlaluohkáide fállojuvvo maid vejolašvuohta galledit arkiivva. 

Arkiivagaskkusteapmi mánáide - www.tidsmaskintroms.no 

 • Nuorra oasálastin 
 • Mánát roassoáiggis 
 • Skuovla
 • Biebmu ja varrisvuohta
 • Viessu ja siida  
 • Mánát barggus 
 • Stoahkan ja astoáigi