Koordinerende enhet og individuell plan

Koordinerende enhet jobber for mennesker som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en plan for utførelse av tjenestene - individuell plan (IP). Planen er et samarbeidsverktøy for deg og helsetjenestene. Én av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp din plan.   

Denne enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), og for oppnevning av koordinator etter §§ 7-1, 7-2 i hht. Lov om kommunale omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven)

Hvordan kan jeg få en individuell plan og koordinator?

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få hjelp til å søke om individuell plan og koordinator.

Du kan ellers søke om dette til Helse og omsorg, koordinerende enhet, postboks 240, 9439 Evenskjer. Dette gjelder også innen psykisk helsevern og /eller rus.

Ta gjerne kontakt for informasjon dersom du som innbygger, ansatte i helsesektoren eller samarbeidspartner har spørsmål om individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering.

Sekretær

Cecilie Øvrevoll

907 28 113

Konsulent

Anne Oppholt

475 15 418

Inntaksteam

Inntaksteamet er tverrfaglig sammensatt og behandler søknader om kommunale tjenester innen helse og omsorgstjenesteloven. Søknader om institusjonsplasser, omsorgstjenester, praktisk bistand, BPA, Individuell plan og koordinator, døgnbemannede omsorgsboliger og generelle omsorgsboliger, støttekontakt og avlastning. Informasjon og søknadsskjema finnes under de ulike tjenestene:

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller behov for informasjon.

Sekretær

Cecilie Øvrevoll

907 28 113

Konsulent

Anne Oppholt

475 15 418