Øvrige nødvendige opplysninger i bestillingen:

  • Ditt gårds- og bruksnummer*
  • Din tilknytning til eiendommen, er du hjemmelshaver, eller ikke.
  • Hvorfor du ønsker å gjøre denne bestillingen.
  • Ditt navn, og bostedsadresse.
  • Om du ønsker det digitalt per e-post (pdf) eller sendt per post (papirformat).

Bestilling av matrikkelbrev er gebyrbelagt, og prisen varierer fra 350kr til 500kr avhengig av hvor mange sider matrikkelbrevet inneholder. 

*Er du usikker på hva ditt gårds- og bruksnummer er kan du enkelt hente dette ut ved å gå inn på www.norgeskart.no , klikke på din eiendom og «se eiendomsopplysninger».

Orientering om matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av juni 17. juni 2005. etter definisjon i matrikkellovens § 3 d er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere register. Det kan varierer hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registret. Det kan også være feil og mangler ved registret bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon finner du på hjemmesiden til kartverket