Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Jordlov

Alle fradelingssaker som ligger i LNF – området i kommuneplanen skal behandles etter bestemmelsen i jordloven. 

I tillegg skal saker som går på omdisponering av jordbruksarealer til andre formål behandles etter jordlovens § 9. Jordloven tar også for seg varig driveplikt av jordbruksarealet på landbrukseiendommer (§ 8). Jordbruksarealer skal være i forsvarlig drift, enten selvstendig eller ved utleie til et bruk i drift med minst 10 års skriftlig leiekontrakt. I henhold til jordlovens § 8 a kan det søkes om fritak for driveplikten dersom det ikke er interesser for bruken av arealene.

Lover og forskrifter

Almmuhuvvon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk