Planutvalget- DS 21/20, har fattet følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i plan og bygningsloven §12-14, 2. ledd innvilges søknad om reguleringsendring som omsøkt.
     
  2. Ny detaljregulering er gitt Plan ID: 1913201802.