KST- 05/21 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-18, med plankart og planbestemmelser for deler av eiendom gnr. 12 bnr. 67, bestående av:

a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 15.11.2020
b. Forslag til planbestemmelser, datert 15.11.2020
c. Forslag til planbeskrivelse, utgave/datert 3/ 15.11.2020

2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det foreligger.

 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, samt i papirformat på kommunens rådhus, Skånlandsveien 72/76, 9440 Evenskjer.