1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for boligtomt gnr.16 bnr.164, med plankart og planbestemmelser bestående av:

a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 20.08.2020
b. Forslag til planbestemmelser, senest revidert 15.11.2020
c. Forslag til planbeskrivelse, datert 15.11.2020

2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det foreligger.

 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, samt i papirformat på kommunens rådhus, Skånlandsveien 72/76, 9440 Evenskjer.