Formålet med planarbeidet er å videreføre eksisterende virksomheter på området, samt utvide og tilrettelegge arealer til et sjønært næringsområde. Reguleringen skal hjemle eksisterende industri/næringsområde med anlegg og ISPS-godkjent kai, i tillegg til etablering av nye arealer for virksomheter på land og i sjøen. Reguleringsplanen er en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-3.

Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside.

Eventuelt krav om erstatning/innløsning må være framsatt skriftlig innen tre (3) år, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter Plan- og bygningsloven § 1-9, jf. § 12-12 og forvaltningslovens regler om klage. Eventull klage sendes Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER eller epost post@tjeldsund.kommune.no

Frist for klage er 3 uker etter denne kunngjøring, det vil si den 28.11.2022.