Høringen fordeler seg på 3 brev med tilhørende skjema med foreløpig tilråding fra nordsamisk stedsnavntjeneste:

  1. Foreløpig tilrådning i Boltås-området / Álgorávven Vatnjavárguovllus
  2. Foreløpig tilrådning i Sandemarkområdet og Trøssemarkområdet / Álgorávven Sáttiidvuomguovllus ja Vuopmegeašguovllus
  3. Foreløpig tilrådning på Tjeldøy og i Tjønna / Álgorávven Dielddasullos ja Vuomis

Skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-prinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale.  Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften § 4. I Tjeldsund kommune finner man sørlig tornesamisk dialekt.

Stedsnavnloven § 8 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å utale seg settes til 1. juni 2022.

Under finnes sakspapirer som belyser saken.
 

Innspill sendes til:

post@tjeldsund.kommune.no

 

eller

Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 EVENSKJER

 

Merkes med «Samiske stedsnavn i Tjeldsund kommune» + hvilket brev du viser til.