Informasjon ved møtestart:

• Orientering fra politiet:

o Statistikk og kriminalitetsbilde v/ politistasjonssjef Frank Magne Sletten

o Ungdomsmiljøet – fokus mot ungdom og unge voksen – v/ politikontakt Marius Bergan

• Orientering kommunalområdet oppvekst v/ kommunalsjef oppvekst og forebygging Grete Jacobsen

 

Sakliste

 

PS

19/21

Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap

PS

20/21

Oppfølging av årsrapport 2019-2020 for Elev- og lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark

PS

21/21

Tilstandsrapport grunnskole 2021

PS

22/21

Tjeldsundhallen - Avtaler mellom kommunen og Forsvaret

PS

23/21

Tjeldodden fort - kommunal eiendom på Tjeldøya

PS

24/21

Forslag til valg: Styret i KomRev Nord IKS

PS

25/21

Fritak fra verv som meddommer i tingretten samt varamedlem til kontrollutvalget

PS

26/21

Søknad om fritak fra verv som varamedlem til forliksrådet

PS

27/21

Orienteringer/drøftinger

PS

28/21

Referatsaker

PS

29/21

Rapportering delegerte vedtak

 

Les sakspapirene her

Microsoft Teams-møte

Klikk her for å bli med i møtet

 

Evenskjer, 17. mars 2021

Helene Berg Nilsen

Ordfører