Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

PS

31/21

Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 24. mars

PS

32/21

Planprogram for Skjærmarka vedtas

PS

33/21

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel

PS

34/21

Søknad om endring av bomavgifter

PS

35/21

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder

PS

36/21

Retningslinjer for sosiale medier i Tjeldsund kommune

PS

37/21

Videreføring av sommeravtale i helse og omsorg

PS

38/21

Søknad om fritak fra forliksrådet. Suppleringsvalg

PS

39/21

Status oppfølging av politiske vedtak i FSK og KST 1. kvartal 2021

PS

40/21

Orienteringer/drøftinger

PS

41/21

Referatsaker

PS

42/21

Rapportering delegerte vedtak

 

Les sakspapirene her

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører før oppmøte

 

Evenskjer 17.02.2021

 

Helene Berg Nilsen
ordfører