Hva er en navnesak?

Å reise navnesak vil si å sette i gang prosessen med å få fastsatt skrivemåten av et stedsnavn etter reglene i stedsnavnloven.
 

Bakgrunn for navnesak, høring og vedtak i denne

Navnesaken ble tatt opp av Sametinget i brev av 29.mars 2022. Ettersom saken inneholdt mange navn fra flere deler av kommunen, har Kartverket av praktiske grunner fordelt navna i flere saker med ulike saksnummer. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte til offentlig bruk.

 

Saken var ute til høring og ble lagt ut på kommunens hjemmesider med høringsfrist 01.juni 2022, hvor enkelte fikk fristforlengelse til 30.juni 2022. Kommunen sendte høringsuttalelsene til Sametinget og Kartverket.

 

Kartverket har fattet vedtak om skrivemåte for stedsnavn for følgende områder:

  • Roahpa – Grovfjord-området (19.07.2023)

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 67 nordsamiske stedsnavn i Tjeldsund kommune. To av navna er gårdsnavn, de øvrige er naturnavn.

 

  • Dielddasuolu – Tjeldøya (20.07.2023)

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 21 nordsamiske stedsnavn i Tjeldsund kommune fordelt på ni gårdsnavn og tolv naturnavn.

 

Vedlegg med vedtaket med tabell for hvilke navn dette gjelder, samt andre tilhørende dokumenter, finner du nederst på siden under «vedlegg». 

 

Kommunen kunngjør vedtaket ved denne kunngjøringen.

 

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter §12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter §6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jamfør §9 i forskrift om stadnamn.

Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  • Kartverket:

E-post: post@kartverket.no

Postadresse: Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

 

  • Tjeldsund kommune på kopi

E-post: post@tjeldsund.kommune.no

Postadresse: Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.

 

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.