Sakliste

Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

PS

43/21

Regnskap 2020 Tjeldsund kommune

PS

44/21

Årsmelding Tjeldsund kommune 2020

PS

45/21

Årsmelding 2020 Rådet for funksjonshemmede

PS

46/21

Årsmelding 2020 Ungdomsrådet

PS

47/21

Tjeldsund kommunes økonomiske utvikling - fastsetting av overordnede mål og rammer

PS

48/21

KomRev Nord IKS - endring av selskapsavtale

PS

49/21

Egenproduksjon av tjenester - kjøp av utstyr

PS

50/21

Møllerstua bofellesskap - standardheving for eksisterende bygningsmasse

PS

51/21

Søknad om støtte - privat vei

PS

52/21

Søknad om støtte til drift av Sandemark og Øyvassvegen veilag

PS

53/21

Kostnader ved regulering av Evenskjer syd område 3

PS

54/21

Kostnader ved utbygging av sentrumsgata Evenskjer

PS

55/21

VA Kongsvik - finansiering

PS

56/21

Skjærmarka – Intensjonsavtale Saint-Gobain byggevarer as og eiendomsforhold

PS

57/21

Budsjettregulering nr. 1 2021

PS

58/21

Søknad om kjøp av kommunal eiendom - Breistrand

PS

59/21

Søknad om kjøp av tilleggsareal til tomt 23/245

PS

60/21

Salg av gnr 5 bnr 26 og gnr 5 bnr 105 på Sandstrand

PS

61/21

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Tjeldsund kommune

PS

62/21

Suppleringsvalg meddommer Trondenes tingrett

PS

63/21

Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget

PS

64/21

Tilstandsrapport enhet forebygging, Helse 2020

PS

65/21

Ungdata 2021

PS

66/21

Endring av vedtekter Innlandsfiskefondet

PS

67/21

Reglement / arbeidsområde og rutiner for barnas representant i plansaker

PS

68/21

Orienteringer/drøftinger

PS

69/21

Rapportering delegerte vedtak

FO

02/21

Interpellasjon kommunestyret 16. juni 2021

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører på forhånd.

 

Sakspapirene kan leses her

 

Evenskjer, 10. juni 2021

Helene Berg Nilsen,

ordfører