1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn
               
Areal fra  0 -   100 m²      kr        6 000
Areal fra 100 - 500 m²      kr       11 500
Areal fra  501  - 1500 m²      kr       18 700
Areal fra 1501 – 2000 m²      kr       20 400
Areal fra 2001 – 2500 m²      kr       22 100
Areal fra 2501 – 3000 m²      kr       24 000
Areal fra 3001 – 3500 m²      kr       25 600
Areal fra 3501 – 4000 m²      kr       27 400
Areal fra 4001 – 4500 m²      kr       29 100
Areal fra 4501 – 5000 m²      kr       30 900
       
Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da.      kr       2 000
                 
Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt ihht. plan gis 50 % reduksjon i gebyr pr. tomt.

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

               
Areal fra       0 -   500 m²      kr                              11 500
Areal fra   501 - 1500 m²      kr                              18 700
Areal fra 1501 - 5000 m²  pris pr. påbegynt 0,5 da      kr                                1 750
Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da      kr                                2 000
               

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1
               
Volum fra 0 – 2000 m³          kr                          20 500
Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³          kr                           2 000

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.1.6 Oppretting av punktfeste

Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.

1.1.7 Fradeling av teig

Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1
Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.

1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning

For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt,  kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1 pkt. 2

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50%  av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1. og 2.1.
Areal fra     0 – 250 m²          kr                                          7 500
Areal fra 251 – 500 m²          kr                                        11 500
           

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum fra     0 – 250 m³          kr                                          8 700
Volum fra 251 – 500 m³          kr                                        12 000

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
For nymarkering av 1 punkt    Pluss medgått tid   kr                                  2 500
For nymarkering av inntil 2 punkter      kr                                  4 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr                                 1 500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.            

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
For nymarkering av 1 punkt    Pluss medgått tid   kr                 2 500
For nymarkering av inntil 2 punkter      kr                 4 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr                1 500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.            

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde          kr                                4 000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde          kr                               1 500
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).

1.8 Timepris

Timepris for arbeid etter matrikkelloven          kr                                             900
               

1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.10 Utstedelse av matrikkelbrev


 

Matrikkelbrev inntil 10 sider          kr                                   350
Matrikkelbrev over 10 sider          kr                                    500
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv          kr                                   250
                     
Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B  henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no