1.1 Oppretting av matrikkelenhet

    2020         2021
1. Areal fra  0 -   100 m²  kr                                              6 000    kr                                    6 000
2. Areal fra 100 - 500 m²  kr                                            11 500    kr                                  11 500
3. Areal fra  501  - 1500 m²  kr                                            18 700    kr                                  18 700
4. Areal fra 1501 – 2000 m²  kr                                            20 400    kr                                  20 400
5. Areal fra 2001 – 2500 m²  kr                                           22 100    kr                                  22 100
6. Areal fra 2501 – 3000 m²  kr                                           24 000    kr                                  24 000
7. Areal fra 3001 – 3500 m²  kr                                            25 600    kr                                  25 600
8. Areal fra 3501 – 4000 m²  kr                                            27 400    kr                                  27 400
9. Areal fra 4001 – 4500 m²  kr                                           29 100    kr                                  29 100
10. Areal fra 4501 – 5000 m²  kr                                           30 900    kr                                  30 900
       
11. Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da.  kr                                            2 000    kr                                   2 000
                 
12. Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt ihht. plan gis 50 % reduksjon i gebyr pr. tomt.

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

    2020         2021
1. Areal fra       0 -   500 m²  kr                                            11 500    kr                                  11 500
2. Areal fra   501 - 1500 m²  kr                                            18 700    kr                                  18 700
3. Areal fra 1501 - 5000 m²  pris pr. påbegynt 0,5 da  kr                                              1 750    kr                                    1 750
4. Areal fra 5001 m² pris pr. påbegynt da  kr                                              2 000    kr                                    2 000

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1
    2020         2021
1. Volum fra 0 – 2000 m³  kr                                                      20 500        kr                                        20 500
2. Volum fra 2001 m³ pris pr. påbegynt 1000 m³  kr                                                        2 000        kr                                          2 000

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.1.6 Oppretting av punktfeste

Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.

1.1.7 Fradeling av teig

Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1
Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.

1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning

For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt,  kreves halvparten av minstegebyret i pkt 1.1.1 pkt. 2

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5.  I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50%  av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1. og 2.1.

 

Areal fra     0 – 250 m²          kr                                          7 500
Areal fra 251 – 500 m²          kr                                        11 500
           

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum fra     0 – 250 m³          kr                                          10200
Volum fra 251 – 500 m³          kr                                          11300

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
For nymarkering av 1 punkt    Pluss medgått tid   kr     2 500
For nymarkering av inntil 2 punkter      kr      4 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr      1 500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.            

 utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr 3500,- 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
For nymarkering av 1 punkt    Pluss medgått tid   kr                 2 500
For nymarkering av inntil 2 punkter      kr                 4 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr                1 500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.            

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde          kr                                4 000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde          kr                               1 500
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).

1.8 Timepris

Timepris for arbeid etter matrikkelloven          kr                                             500
               

1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.10 Utstedelse av matrikkelbrev


 

Matrikkelbrev inntil 10 sider          kr                                   350
Matrikkelbrev over 10 sider          kr                                    500
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv          kr                                   250
                     
Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B  henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no