Tjeldsund kommune har i tråd med plan- og bygningsloven §4-1 utarbeidet planprogram, og varsler med dette oppstart og kunngjøring av planarbeid med kommuneplanens Helse- og omsorgsplan.

Planprogrammet er på mange måter en «plan for planen» ved at det skal gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Hensikten er å legge til rette for en åpen planprosess som sikrer bred og hensiktsmessig medvirkning og involvering fra alle berørte parter gjennom hele prosessen. Planprogrammet skal ligge til høring i minimum seks uker, før endelig vedtak gjøres av kommunestyret.

Planarbeidet bygger på vedtak av kommunal planstrategi i kommunestyret sak KST 161/20 den 9 desember 2020. Planstrategien hjemler utarbeidelse av ny Helse- og omsorgsplan.

Innspill eller merknader kan sendes til post@tjeldsund.kommune.no , eller til

Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.

 

Siste frist for å gi innspill til forslag til planprogram er 27. januar 2023.