Da Kartverket sendte ut de bearbeidde skjemaene til kommunen med samiske stedsnavn, hadde Tjeldsund kommune alt hatt navna ute på høring. Det betyr at de norske navna som Kartverket har føyd til, ikke har vært på høring i kommunen. Disse legges derfor ut på høring nå i henhold til stadnamnlova §8 med tilhørende forskrift, før det gjøres vedtak i saken.

 

I vedlagte navnesaksskjema nederst på siden, har de norske navna følgende løpenummer: 12a, 45a, 73a og 77a. Det er kun de norske forlagene det ønskes innspill på i denne høringen.

 

Skrivemåten vil tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-prinsipp, i henhold til § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving etter lovforskriften § 4.

 

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å uttale seg settes til ut 25.august 2023.

Innspill sendes på e-post til:post@tjeldsund.kommune.no 

eller per post til:

Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 EVENSKJER


Merkes med «Sak 22/277 – Merknad til stedsnavnsak Tjeldøya og Tjønna»