I henhold til Plan- og bygningsloven §12-9 legges forslag til planprogram til høring.

Høringen skal bidra til tidlig varsling og informasjon om planlagte aktiviteter i området, og videre gi grunnlag for medvirkning, både med hensyn til selve planarbeidet og til hvilke utredninger som er nødvendige for å belyse planforslagets mulige virkninger for miljø og samfunn.

Frist for innspill er satt til 23.12.2020.

Innspill til planprogrammet gis til post@tjeldsund.kommune.no og merkes sak 20/371.