Tjeldsund kommune er gjort oppmerksom på at det i høringsperioden er satt to ulike frister for å sende merknad til varsel om oppstart av detaljregulering, samt høring av forslag til planprogram for Ramnes skyte- og øvingsfelt i Tjeldsund kommune. 

Vi er også gjort oppmerksom på at det er anvist to ulike måter å merke eventuelle merknader med, som kan ha skapt forvirring. Dette med henholdsvis «detaljregulering» på kommunens hjemmeside, og «detaljregulering Ramnes SØF» i utsendte varslingsbrev. Vi kan bekrefte at alle innspill uavhengig av merking er tatt med.

For å sikre at alle har lik mulighet til å komme med innspill til planoppstart og forslag til planprogram, forlenges nå fristen for å sende inn merknader til 25. august 2024. Videre vil forslag til planprogram med innsendte merknader behandles i planutvalgets møte den 19 september.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Ramnes skyte- og øvingsfelt (SØF). Varslet planområde omfatter eiendommene gnr./bnr. 194/1 og 194/2 som eies av Forsvarsbygg, samt tilgrensende sjøareal. Endelig planavgrensning fastsettes gjennom planarbeidet.

LPO arkitekter AS utfører planarbeidet på vegne av Forsvarsbygg, som er forslagsstiller. 

Formålet med planen er å sikre rammebetingelsene for dagens arealbruk, Forsvarets nye behov, alliert samvirke og for videre langsiktig drift og utvikling av Ramnes SØF. Planen skal også avklare grensesnittet mot tilgrensende eiendommer, miljø-, nærings-, kulturminne- og samiske interesser. 

Ramnes SØF er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er Forsvarets eiendommer på Ramnes ikke avsatt med arealformål, men er båndlagt Forsvaret.

Etter at fristen for innspill går ut, bearbeides planforslaget videre og forberedes for innsendelse til Tjeldsund kommune. 

Når planforslaget er innsendt legges det ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider, med ny mulighet for innsendelse av merknader til planen. 
Merknader til oppstart av planarbeidet og planprogrammet sendes innen 25.08.2024.

Merknader/innspill sendes skriftlig til LPO Arkitekter AS v/Ingvild Høystad Stavem, PB 7033 Majorstuen, 0306 Oslo eller per epost til is@lpo.no.
Merk henvendelsen med “Detaljregulering Ramnes SØF”.