Følgende saker skal til behandling:

SakstypeSak nummerSakstittel
PS55/23

Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2023

Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2023

Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2023

PS56/23Befaring - Evenskjer sentrum
PS57/23Fastsetting av rammer til budsjett 2024
PS58/23Forespørsel om erverv av kommunale eiendommer på Sandstrand
PS60/23Kommunedirektørens budsjettrundskriv 2024
PS61/23

K-sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 01.01.2024

 

PS62/23Årsmelding 2022 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
PS63/23Årsmelding Eldrerådet
PS64/23 Årsmelding Ungdomsrådet 2022
PS65/23Gjenoppbygging av Kongsvik barnehage
PS66/23Oppfølging av politiske vedtak FSK og KST - Oppdatert per 01.09.23
PS67/23Orienteringer og drøftinger
PS68/23Referatsaker
PS69/23Rapportering delegerte vedtak

 

Saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside under Møteplan