2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger          kr 3 100

2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-4          kr     3 400
Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
         kr     3 400
Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
         kr   15 400

2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)
0 - 50 m2      kr                                          7 200
51 - 200 m2      kr                                        14 100
201 - 250 m2      kr                                        21 500
251 - 300 m2      kr                                        28 700
301 - 400 m2      kr                                        35 800
401 - 500 m2      kr                                        43 000
Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2      kr                                          1 500
Enebolig, inntil 300 m2 BRA      kr                                        15 600
Driftsbygninger i landbruket større enn
1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3.
     kr                                        15 400

2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3
0 - 50 m2          kr                                          8 500
51 - 200 m2          kr                                        14 100
201 - 250 m2          kr                                        15 600
251 - 300 m2          kr                                        25 800
301 - 400 m2          kr                                        34 500
401 - 500 m2          kr                                        43 000
Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2          kr                                          1 500

2.5. To trinns behandling

Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)
Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling          kr                   2 300

2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling      kr                          7 500
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling          kr                           2 500
Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling          kr                             850
Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt          kr                             850
Midlertidig brukstillatelse, pr  gang.      kr                             850
Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling          kr                              850
Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid          kr                            3 400
     
     
     

2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

I regulert område når deling er i samsvar med plan          kr                                          2 500
Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares.