2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

          2020 2021
Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger          kr 3 100 kr    3184

2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4

    2020 2021  
2. Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
   kr                                                        3 400  kr                                          3 492  
3. Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
   kr                                                      15 400  kr                                        15 816  

2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)                       2020                                                                           2021
1. 0 - 50 m2  kr                                                        7 200    kr                                          7 394
2. 51 - 200 m2  kr                                                      14 100    kr                                        14 481
3. 201 - 250 m2  kr                                                      21 500    kr                                        22 081
4. 251 - 300 m2  kr                                                      28 700    kr                                        29 475
5. 301 - 400 m2  kr                                                      35 800    kr                                        36 767
6. 401 - 500 m2  kr                                                      43 000    kr                                        44 161
7. Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2  kr                                                        1 500    kr                                          1 541
8. Enebolig, inntil 300 m2 BRA  kr                                                      15 600    kr                                        16 021
9. Driftsbygninger i landbruket større enn
1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3.
 kr                                                      15 400    kr                                        15 816

2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3                             2020                                                                          2021
1. 0 - 50 m2  kr                                                        8 500        kr                                          8 730
2. 51 - 200 m2  kr                                                      14 100        kr                                        14 481
3. 201 - 250 m2  kr                                                      15 600        kr                                        16 021
4. 251 - 300 m2  kr                                                      25 800        kr                                        26 497
5. 301 - 400 m2  kr                                                      34 500        kr                                        35 432
6. 401 - 500 m2  kr                                                      43 000        kr                                        44 161
7. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2  kr                                                        1 500        kr                                          1 541

2.5. To trinns behandling

1. Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)                                                                      2020                                                                        2021
2. Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling  kr                                                        2 300        kr                                          2 362

2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

 

                                                           2020                              2021

1. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling  kr                         7 500  kr                        7 703
2. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling  kr                         2 500  kr                        2 568
3. Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling  kr                            850  kr                           873
4.Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt  kr                            850  kr                           873
5.Midlertidig brukstillatelse, pr  gang.  kr                            850  kr                           873
6. Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, belastes arbeidet som er utført i forhold til gebyr.   kr                            850  kr                           873
7. Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid  kr                        3 400  kr                        3 492

2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

 

                                                                 2020                                  2021

I regulert område når deling er i samsvar med plan  kr                         2 500  kr                        2 568
2. Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares.