Søknad om utslippstillatelse, anlegg til
og med 15 PE
     kr                           4 600
Søknad om utslippstillatelse, anlegg større
enn 15 PE
     kr                          19 400
Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE      kr                           1 300
Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE      kr                           2 600
Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg      kr                           2 300
Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften
kap. 2 enkel, lite omfattende
     kr                           4 600