Tjeldsund kommunestyre skal velge lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett og meddommere til Trondenes tingrett. I henhold til Domstollovens § 67 skal kommunen oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget

Er du interessert i å ha en slik oppgave de neste fire årene, eller kjenner noen du mener er egnet til oppgaven, kan du fremme forslag innen 30. mars 2020, enten pr. brev eller via e-post.
Skriftlig melding til kommunen om kandidater må inneholde opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, eventuell e-postadresse, yrke/utdannelse, nåværende stilling og arbeidsgivers navn.
Forslag sendes
Tjeldsund kommune,
Postboks 240,
9439 Evenskjer,

eller på e-post til
post@tjeldsund.kommune.no.

Meldinger via e-post skal kun inneholde fødselsdato samt samtykke til at kommunen kan innhente fullt fødselsnummer.

Hvem kan velges?
Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:
• Folkeregistrert i kommunen på valgtidspunktet.
• Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2017.
• Snakker og forstår norsk.
• Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valget.
• Meddommerne må være egnet til oppgaven. Dette innebærer at vedkommende bl.a. må kunne følge forhandlingene i retten og forstå de problemstillingene saken reiser. De må også kunne gi uttrykk for sin mening.
• Meddommerne må ikke være straffedømt

Meddommere skal være vanlige kvinner og menn, slik at utvalgt får en allsidig sammensetning som best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Fra retten gjøres det spesielt oppmerksom på meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at de må kunne bruke digitale verktøy og må være personlig egnet for oppgaven.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.
Vervet som meddommer i Trondenes tingrett eller Hålogaland lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Hva forplikter du deg til?
Du kan regne med å bli innkalt fortrinnsvis to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.
Vervet som lagrettemedlem/ meddommer/ skjønnsmedlem/ jordskiftemeddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Det blir gitt godtgjøring for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.

Mer informasjon: www.domstol.no og www.domstol.no/meddommer
Nærmere informasjon og opplysninger kan fås ved henvendelse til liv.torbergsen@tjeldsund.kommune.no, tlf. 905 04 318, eller kristine.storelv@tjeldsund.kommune.no, tlf 450 23 881. Frist for å sende inn forslag er 14.4.2020