Vi har registrert dette gjennom uttalelser i sosiale medier, aviser og på folkemunne blant innbyggerne og enkelte politikere. Dette har pågått over lang tid og fulgt oss helt siden vi ble en ny sammenslått kommune.

Ansatte kjenner seg ikke igjen i disse påstandene. Vi ønsker at de negative historiene og feilaktige inntrykkene som fortelles nå må stoppe!  

Det er tidvis tøft å jobbe i administrasjonen. Gang på gang får vi skylda for det som skjer i kommunen, spesielt når det kommer til strukturendringer og nedskjæringer. De ansatte kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer om dårlig arbeidsmiljø, munnkurv og fryktkultur på rådhuset. Derimot har vi et svært godt arbeidsmiljø, og de ansatte står sammen og tar vare på hverandre når påstander som dette kommer gang på gang. Vi kan ikke la påstandene stå uimotsagt lengre, uttaler stabsleder Bente Solvang på vegne av administrasjonen.

Det virker å være en misoppfatning om hvordan en kommune fungerer. En kommune er en politisk styrt organisasjon som styres av kommunestyret. Det er de som fatter vedtakene. Verken administrasjonen eller rådmannen gjør dette. Det er likevel vår jobb å utrede mulige tiltak og komme med forslag til innstilling på bakgrunn av vår fagkompetanse. Men det er politikerne som til syvende og sist fatter vedtakene, og administrasjonen skal følge disse opp. Administrasjonen har på faglig og økonomisk grunnlag lenge formidlet behovet for å gjøre innsparinger for å få kommunens økonomi under kontroll. Administrasjonen har tatt sin del av innsparinger og vi er stolt av jobben vi gjør. Vi er en effektiv gjeng av medarbeidere og vår ressursbruk tåler sammenligning med andre kommuner. Det er ikke administrasjonens skyld at vi står i den situasjonen vi gjør.

De ansatte har et bevisst forhold til skillet mellom politikk og administrasjon. At ansatte ikke snakker med politikere skyldes ikke at noen er pålagt munnkurv. Som ansatte forholder vi oss til vedtatt arbeidsreglement som sier at bare rådmann, kommunalsjefer eller den som blir bemyndiget, kan uttale seg på vegne av kommunen. Om noen opplever frykt, så er det for hva slags feilaktige påstander og direkte usannheter som publiseres om oss neste gang. 

Vi har en positiv historie å fortelle!

Det har nylig vært gjennomført en anonym kartlegging av arbeidsmiljøet i rådmannens stab i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Denne viser gjennomgående gode resultater. Gjennomførte medarbeidersamtaler bekrefter også dette. Rådgiveren fra bedriftshelsetjenesten som gjennomførte undersøkelsen uttalte at han sjelden hadde vært borti så positive resultater i tilsvarende undersøkelser hos andre bedrifter. Rapporten er presentert for de ansatte i staben i et møte mandag.

Verneombudet for de ansatte i staben, Gunn Halvorsen, er glad for at vi har fått stadfestet dette i arbeidsmiljøundersøkelsen, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet i staben.

De ansatte gjør en formidabel jobb. Vi har dedikerte ansatte som står på for kommunen, mange langt over det man kan forvente av en ansatt. Vi har også flere ansatte som har sagt opp sine jobber til fordel for andre stillinger, men kommet tilbake etter kort tid.  Det hadde de ikke gjort dersom arbeidsmiljøet var så dårlig som det hevdes, avslutter stabsleder Bente Solvang.