• Navnesak 2021/128 fastsatte navn på fire statsgrunner i Lødingen, Hadsel, Sortland - Suortá, Kvæfjord og Dielddanuorri - Tjeldsund kommuner.

Etter §12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter §6 bokstav a-c har rett til å ta opp sak om skrivemåten av stedsnavn. Klagefrist er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf § 9 i forskrift om stadnamn. Når melding skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen den dagen vedtaket kunngjøres første gang. 

Den som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Tjeldsund kommune. Klagen skal grunngis. Grunngivningen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Adressen til Kartverket: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, eller e-post: post@kartverket.no