Dette var en trist nyhet for barn, foresatte, ansatte, lokalsamfunnet og Tjeldsund kommune. Det positive i situasjonen, er at det er bare materielle ting som er gått tapt og det har ikke vært noen personskader i forbindelse med brannen.

Det er for tiden 25 barn som har tilbud om barnehageplass i Kongsvik barnehage. Det har siden brannen vært arbeidet med å finne en midlertidig løsning for videre drift av barnehage i Kongsvik. Det ble raskt opprettet kontakt med Kulturhuset i Kongsvik for å se om dette kunne være en mulig løsning. I møte med representanter for Kulturhuset ble kommunen mottatt på en positiv og løsningsorientert måte. Det er stor velvilje til å få til en god løsning for alle involverte. Det har de to siste dagene vært gjennomført to befaringer i kulturhuset med representanter fra kulturhuset, foreldre, ansatte og beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune. Beredskapsledelsen har i dagens møte vurdert lokalene i Kulturhuset som aktuelle for drift av midlertidig barnehage i påvente av prosjektering og oppbygging av ny barnehage i Kongsvik. Noen mindre tilrettelegginger må gjøres, før det kan starte opp barnehagedrift i lokalene. Det er på bakgrunn av dette opprettet dialog med Kulturhuset med mål om å inngå leieforhold. Valgt løsning for leie av midlertidige lokaler må også godkjennes av kommunens forsikringsselskap.

Det er mange som lurer på når den midlertidige løsningen for drift av barnehage i Kongsvik er på plass. Dette er fortsatt usikkert på grunn av nødvendige avklaringer i forhold til leie av lokaler, hvis det ikke lar seg gjøre å leie hos Kulturhuset, så må kommunen gå videre med alternative løsninger som finnes. I tillegg til å få på plass midlertidige lokaler, så må nødvendig utstyr til drift av barnehagen anskaffes. Det vil derfor ta noe tid før alt er på plass. Med godt samarbeid håper vi å ha på plass en faglig god løsning i løpet av kort tid.